Skip to main content

Eksponering for antiepileptika via modermælken påvirker ikke kognitive funktioner i barnealderen

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

11. sep. 2014
2 min.

Der er langtfra enighed om, hvorvidt mødre, som tager antiepileptisk medicin, bør anbefales at amme. Formålet med dette prospektive kohortestudie var at undersøge, hvorvidt der var en påvirkning af kognitive funktioner, herunder IQ, hos seksårige børn, som i deres første levemåneder var blevet eksponeret for antiepileptika via modermælken.

I studiet indgik 177 mødre, som havde epilepsi og var i antiepileptisk enkeltstofbehandling med enten carbamazepin, lamotrigin, phenytoin eller valproat. De fik tilsammen 181 børn, hvoraf 78 (43%) blev ammet i gennemsnitligt 7,2 måneder. Der var ingen sammenhæng mellem moderens antiepileptiske behandling (præparatvalg), til-/fravalg af amning og varighed af ammeperiode. Barnets IQ målt omkring seksårsalderen var associeret til moderens IQ (højere IQ hos børn, hvis mødre havde relativt høj IQ), det valgte antiepileptiske præparat samt dosis af dette (lavere IQ hos børn, hvis mødre havde taget relativt høje doser, mest udtalt for valproat), hvorvidt moren havde taget folattilskud omkring undfangelsestidspunktet (højere IQ hos børn, hvis mødre havde taget folattilskud), samt hvorvidt barnet var blevet ammet eller ej. Samlet set havde de børn, som var blevet ammet, bedre verbale færdigheder og højere IQ end de børn, som ikke var blevet ammet. Forskerne konkluderer således, at der, trods en række metodologiske svagheder, generelt ikke er belæg for at fraråde mødre i antiepileptisk behandling at amme.

Overlæge Anne Sabers, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: ”Modermælk er den bedste ernæring for et nyfødt barn, og selve amningen anses for at bidrage gunstigt til opbygning af en sund mor-barn-relation. Studiet er derfor af stor værdi og vil forhåbentlig kunne minimere, at amning undlades eller frarådes på grund af angst og usikkerhed om, hvorvidt antiepileptisk medicin i ammemælken kan være til skade for barnet".

Interessekonflikter: AS har modtaget honorar for foredrags- og undervisningsopgaver for UCB Nordic og EISAI.

Meador KJ, Baker GA, Browning N et al. Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs: cgnitive outcomes at age 6 years. JAMA Pediatr 2014;168:729-36.