Skip to main content

Eksponering for pesticider associeret med amyotrofisk lateral sklerose

Både pesticidniveau målt i blodprøver og selvrapporteret udsættelse for pesticider var associeret med amyotrofisk lateral sklerose i dette nordamerikanske case-kontrol-studie.

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

20. maj 2016
2 min.

Både pesticidniveau målt i blodprøver og selvrapporteret udsættelse for pesticider var associeret med amyotrofisk lateral sklerose i dette nordamerikanske case-kontrol-studie.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en progressiv fatal neurodegenerativ sygdom uden kurativ behandling. Studiet af pesticider og ALS blev gennemført i perioden 2011-2014 i Michigan, USA, hvor deltagerne udfyldte et spørgeskema om miljø- og arbejdsmedicinsk eksponering for pesticider. Endvidere blev blodkoncentrationen på i alt 122 forurenende stoffer målt inklusive polyklorerede bifenyler (PCB), bromerede flammehæmmere (BFR) og klorholdige pesticider (OCP) ved hjælp af gaskromatografi-massespektrometri. Der blev inkluderet 156 cases (61,5% mænd, gennemsnitsalder 60,5 år; standardafvigelse (SD): ± 11,1 år) og 128 kontroller (57,8% mænd, gennemsnitsalder 60,4 år; SD: ± 9,4 år). Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen var en signifikant association mellem rapporteret kumulativ eksponering for pesticider og ALS (oddsratio (OR) = 5,09; 95% konfidens-interval (KI): 1,85-13,99; p = 0,002). En multivariat analyse af de målte pesticider i blodet (som mål for den kumulative eksponering) var signifikant for to OCP-forbindelser: pentaklorobenzen (OR = 2,21; 95% KI: 1,06-4,60; p = 0,04) og cis-klordan (OR = 5,74; 95% KI: 1,80-18,20; p = 0,005), to PCB-forbindelser: PCB 175 (OR = 1,81; 95% KI: 1,20-2,72; p = 0,005) og PCB 202 (OR = 2,11; 95% KI: 1,36-3,27; p = 0,001) og en BFR-forbindelse: polybromeret difenylæter 47 (OR = 2,69; 95% KI: 1,49-4,85; p = 0,001). Der var moderat konkordans mellem spørgeskemaundersøgelsen og de målte pesticidværdier (signifikante Kendalls tau-korrelationer i området: 0,18 og 0,24).

Overlæge, speciallæge i neurologi og neurofysiologi Charlotte Dornonville de la Cour, Neurofysiologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: ” ALS er en progressiv neurodegenerativ sygdom, hvor der kan være en genetisk komponent i ætiologien, men hvor ætiologien i vidt omfang er ukendt, og der eksisterer ingen kausal behandling. Det faktum, at man i studiet fandt, at eksponering for pesticider er en risikofaktor, er biologisk plausibelt og passer med, at eksponering for toksiske stoffer og genetisk følsomhed kan udløse motorneurondegeneration. Fundene repræsenterer muligvis en mulighed for at forebygge nogle tilfælde af ALS”.

Su FC, Goutman SA, Chernyak S et al. Association of environmental toxins with amyotrophic lateral sclerosis. JAMA Neurol 9. maj 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen