Content area

|
|

Elektronisk beslutningsstøtte til at reducere polyfarmaci hos ældre

Det var muligt for den praktiserende læge at reducere antallet af lægemidler uden at øge risikoen for indlæggelse eller død.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Den medicinske udvikling, stigende levealder og den tiltagende specialisering gør, at mange ældre behandles med flere lægemidler samtidigt. De er derfor i risiko for at opleve bivirkninger, interaktioner og lægemiddelrelaterede indlæggelser på grund af de mange lægemidler. I et internationalt studie har man undersøgt, om indførelse af elektronisk beslutningsstøtte kan anvendes til at reducere antallet af lægemidler og konsekvenser deraf, herunder antallet af ikkeplanlagte hospitalsindlæggelser og død. I alt blev næsten 4.000 ældre patienter, som var i behandling med mindst otte forskellige lægemidler fra 360 lægepraksis, randomiseret til en interventionsgruppe, hvor man anvendte beslutningsværktøjet, og en kontrolgruppe. I løbet af den toårige observationsperiode kunne antallet af medikamenter i gennemsnit reduceres med 0,42 pr. patient i interventionsgruppen samtidig med, at der var en tendens til færre indlæggelser og dødsfald (odds ratio: 0,88 (95% konfidens-interval: 0,73-1,07).

Hoveduddannelseslæge i geriatri Martin Schultz, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Kritisk medicingennemgang og seponering af forkerte eller uhensigtsmæssige lægemidler er en tidskrævende og svær disciplin, som alle læger bør tage ansvar for. Studiet fra BMJ er et ambitiøst og forfriskende klyngerandomiseret studie med praktiserende læger, der tester anvendelsen af et computerbaseret beslutningsværktøj. Med programmet gennemgår man bl.a. indikation, anbefaling til bedste kliniske praksis, nedsat nyrefunktion, interaktioner og kontraindikationer og giver anbefalinger til, hvilke lægemidler der kan seponeres. Omend der var en lille effekt i per protocol-analysen på indlæggelser og død og en beskeden reduktion i antallet af lægemidler (− 0,42), var der ikke effekt på livskvalitet, fald eller bivirkninger. Dertil kommer, at kun ca. 15% af de inkluderede patienter var skrøbelige, og at de var udvalgt af de deltagende praktiserende læger, ligesom anbefalingerne i programmet ikke altid blev fulgt. Det er dog et spændende redskab, som måske kan bidrage positivt i den travle kliniske hverdag, hvis det undersøges nærmere i en population af ældre skrøbelige patienter, hvor der muligvis kunne være en effekt. Indtil da anbefales det at følge seponeringslisten på Institut for Rationel Farmakoterapis hjemmeside«.

Rieckert A, Reeves D, Altiner A et al. Use of an electronic decision support tool to reduce polypharmacy in elderly people with chronic diseases: cluster randomized controlled trial. BMJ 2020;369:m1822.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Knud Raben-Pedersen | 21/09
6 kommentarer
af Peter Matzen | 21/09
1 Kommentar
af Finn Vallø Hansen | 21/09
1 Kommentar
af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar