Skip to main content

En lavere transfusionsgrænse øger ikke mortaliteten ved septisk chok

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

2. feb. 2015
2 min.

Blodtransfusioner gives ofte til patienter med septisk chok, men transfusionsalgoritmer og -grænser er baseret på et sparsomt evidensgrundlag. Formålet med dette randomiserede studie var at undersøge, hvorvidt forskellige transfusionsgrænser havde betydning for mortaliteten hos patienter med septisk shock, indlagt i intensivregi.

Fra 32 skandinaviske intensivafdelinger blev der rekrutteret 998 forsøgsdeltagere, som opfyldte kriterierne for septisk shock, og som havde et hæmoglobinniveau under 9 g/dl (~ 5,6 mmol/l). Deltagere blev randomiseret til at modtage blodtransfusion (SAG-M), når hæmoglobinniveauet var lavere end enten 7 g/dl (~ 4,3 mmol/l; lower treshold-gruppen) eller 9 g/dl (~ 5,6 mmol/l; higher treshold-gruppen).

Andelen af patienter, som blev transfunderet, var 36% i higher treshold-gruppen og 1% i lower treshold-gruppen (p < 0,001). Medianen for antal administrerede portioner blod var hhv. en og fire (p < 0,001). Hvad angik det primære effektmål, var der hhv. 216/502 (43%) og 223/496 (45%), som var døde 90 dage efter randomiseringstidspunktet (relativ risiko = 0,94; 95% konfidens-interval: 0,78-1,09; p = 0,44). Estimater var enslydende i analyser justeret for bl.a. alder, kardiovaskulær sygdom og sygdomsgrad. Antallet af iskæmiske tilfælde samt andre alvorlige, behandlingsrelaterede hændelser var ens i de to grupper. Det samme gjaldt behov for livsreddende tiltag i form af inotropi- og pressorstoffer, mekanisk ventilation og/eller dialyse.

Professor, overlæge Palle Toft, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Studiet viser, at en transfusionsgrænse på 5,6 mmol/l sammenlignet med en restriktiv transfusionsgrænse på 4,3 mmol/l ikke bedrer overlevelsen ved septisk shock. På de fleste danske intensivafdelinger anvendes en restriktiv transfusionsgrænse. Studiet påpeger dog også, at der ikke længere er indikation for at øge hæmatokritværdien til 30% under den initiale behandling af patienter med septisk shock”.

Holst LB, Haase N, Wetterslev J et al. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. N Engl J Med 2014;371:1381-91.

Interessekonflikter: ingen.