Skip to main content

Endoskopisk ballonudvidelse versus selvudvidende metalstent som behandling af tarmstriktur ved morbus Crohn

Morbus Crohn, som er en inflammatorisk tarmsygdom, kan forårsage strikturer i tyndtarmen. Et nyt studie har sammenlignet behandling med brug af endoskopisk ballonudvidelse eller af selvudvidende stents til behandling af strikturer distalt i ileum.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

18. maj 2022
2 min.

Tarmstriktur er en kendt komplikation ved mb. Crohn. Standardbehandlingen er medicinsk med kortikosteroider og biologisk medicin (eksempelvis anti-TNF-α). Imidlertid vil op til hver tredje patient med Crohns sygdom udvikle medicinsk behandlingsrefraktær striktur i tarmen, som indtil for 10-15 år siden udelukkende blev behandlet kirurgisk. Ballondilatation anvendes i stigende grad ved større centre, som behandler patienter med inflammatorisk tarmsygdom, også i Danmark. Et nyt studie har undersøgt effekten af enten endoskopisk ballonudvidelse eller anlæggelse af selvudvidende metalstent i strikturer < 10 cm. Resultaterne tyder på, at endoskopisk ballonudvidelse medfører det bedste udfald et år efter proceduren.

Professor, overlæge, dr.med. Flemming Bendtsen, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Studiet blev udført som et randomiseret åbent studie ved 19 spanske afdelinger, som enten var sekundære eller tertiære centre for behandling af inflammatorisk tarmsygdom. I alt 80 patienter med fibrostenotisk striktur blev randomiseret til enten ballondilatation eller anlæggelse af en selvekspanderende stent uden krave. Ballondilatationen blev udført i én seance, mens man den for den selvekspanderende stent planlagde endoskopisk fjernelse efter fire uger. Det primære mål var antal patienter, som ikke havde behov for ny procedure, der kunne være ny ballondilatation, anlæggelse af ny selvekspanderende stent eller kirurgi. Studiet blev stoppet ved en interim analyse, efter at 55 patienter havde været observeret i minimum et år, idet ballondilatation her viste bedre effekt end placebo. Ved afslutning af studiet var 33 ud af 41 patienter (80%) behandlet med ballondilatation fri for ny procedure, mens det kun gjaldt for 20 ud af 39 (51%) stentbehandlede (p = 0,0061). Der var en patient i hver gruppe, der blev opereret for procedurerelateret mistanke om perforation. En årsag til det ringere resultat for selvekspanderende stents kan være, at man anvendte en stent uden en antimigrerende krave, idet alle på nær en stent var migreret efter fire uger. Ikkerandomiserede studier har vist bedre resultater ved anvendelse af sådanne stents. Generelt har det tidligere været anbefalet kun at anvende dilatation af strikturer på op til 4-5 cm længde. Det aktuelle studie viser samlet, at endoskopisk dilation af en fibrostenose i tyndtarmen på op til 10 cm er en sikker procedure, og at ballondilatation indtil videre bør være den foretrukne behandling fremfor anlæggelse af stent.

Loras C, Andúvar X, Gornals JB et al. Self-expandable metal stents versus endoscopic balloon dilation for the treatment of strictures in Crohn’s disease (ProtDilat study): an open-label, multicentre, randomized trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2022;7:332-341.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen