Skip to main content

Erkendte årstidsvariationer kan øge forståelsen for Guillain-Barrés syndrom

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

11. mar. 2015
2 min.

Man er langtfra sikker på, hvorfor Guillain-Barrés syndrom (GBS, akut polyradikulitis) opstår. Visse sæsonafhængige infektionssygdomme spiller måske en patogenetisk rolle, men studier, som har undersøgt en sådan sammenhæng, har vist modstridende resultater. Formålet med denne oversigtsartikel var at syntetisere evidensen på området og således bestemme, om incidensen af GBS varierer med årstiden.

Man identificerede 42 relevante studier med et samlet antal forsøgsdeltagere på 9.836 (medianalder 51 år, spændvidde 2-87; 64% mænd). Der var stor forskel på studierne, ikke mindst i forhold til geografisk oprindelse/fokus samt rapportering af evt. prodromale symptomer. Med forbehold for dette fandt man, at risikoen for at udvikle GBS, uanset subtype, var 14% højere om vinteren end om sommeren (incidensrateratio (IRR) = 1,14; 95% konfidens-interval (KI): 1,02-1,27; p = 0,020). Hvad angik forekomsten af prodromalsymptomer, sås en mere udtalt årstidsvariation, når det drejede sig om respiratoriske symptomer (IRR = 3,06; 95% KI: 1,84-5,11; p < 0,0001) frem for gastrointestinale symptomer i form af diarre (IRR = 1,10; 95% KI: 0,60-2,00; p = 0,76). Incidensen af GBS var højere om vinteren i vestlige lande samt i Fjern- og Mellemøsten; det modsatte gjorde sig gældende for det indiske subkontinent samt Latinamerika.

Overlæge Ole Jakob Vilholm, Neurologisk Afdeling, Vejle, Sygehus Lillebælt, kommenterer: ”Der ses en interessant årstidsvariation i forekomsten af GBS globalt set [14%], mest udtalt for de vestlige lande [28%]. Regionale forskelle i nogle af de hyppigste udløsende årsager ([uftvejsinfektioner og maveinfektioner] anføres som mulig årsag til denne geografiske variation. Resultaterne vil formentlig ikke i sig selv medføre en ændret praksis for udredning og behandling af GBS i Danmark”.

Webb AJ, Brain SA, Wood R et al. Seasonal variation in Guillain-Barré syndrome: a systematic review, meta-analysis and Oxfordshire cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pii: jnnp-2014-309056 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.