Skip to main content

Fæcestransplantation til patienter med aktiv colitis ulcerosa

I et dobbeltblindet, multicenter, randomiseret, klinisk studie er det påvist, at behandling med multiple fæcestransplantationer hos patienter med aktiv colitis ulcerosa medfører klinisk og endoskopisk bedring.

Redigeret af Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

5. maj 2017
2 min.

Det er påvist, at fæcestransplantation er virksomt til behandling af patienter med Clostridium difficile-infektion. Værdien af fæcestransplantation hos patienter med colitis ulcerosa er uafklaret. I præliminære studier har man anvendt forskellige doseringsregimer og med kun én donor pr. patient. Der resterer således viden om effekten af fæcestransplantationer samt varigheden af behandlingen, og hvorvidt der skal anvendes flere donorer. I dette randomiserede, dobbeltblindede studie undersøgte Paramsothy et al, hvorvidt fæces fra 3-7 donorer og initial koloskopisk behandling med placering af fæces i ileum/caecum og efterfølgende selvadministrerede rektalbehandlinger havde en effekt i form af klinisk og endoskopisk remission. Der blev inkluderet 85 patienter i tre centre, hvoraf 42 blev randomiserede til fæcestransplantation og 43 til placebobehandling. Analysen var på basis af en intention to treat-analyse og inkluderede alle patienter, der fik minimum én behandling. Det primære outcome, som var steroidfri klinisk remission og endoskopisk remission, blev opnået hos 27% i transplantationsgruppen og 8% i placebogruppen. Der var ingen signifikant forskel i bivirkninger mellem transplantationsgruppen (78%) og placebogruppen (83%). Ved RNA-analyse af fæces bekræftede man, at transplantationsbehandlingen øgede den mikrobielle diversitet. Af de bakterier, der blev undersøgt, var det primært phytobacteriumarterne, der var associerede til det positive outcome.

Professor Peter Bytzer fra Sjællands Universitetshospital vurderer: »Dette velgennemførte kliniske forsøg med patienter med moderat aktiv colitis ulcerosa skal primært opfattes som hypoteseafprøvende. Responset (27%) var ganske vist bedre end for placebo, men ganske lavt, selvom det blev opnået under fortsat medicinsk behandling – 82% af patienterne var i samtidig remissionsbevarende eller inducerende behandling, f.eks. med kortikosteroid eller 5-aminosalicylater. Og transplantationsbehandlingen var meget omfattende og besværlig med i alt 40 selvadministrerede indhældninger i løbet af otte uger. Fækal mikrobiotisk behandling af colitis ulcerosa bliver først en realistisk mulighed, når et mere simpelt regime er identificeret, og vi ved mere om den optimale sammensætning af donormaterialet. Dér er vi ikke endnu«.

Paramsothy S, Kamm MA, Kaakoush N et al. Multidonor intensive faecal microbiota transplantation for active ulcerative colitis: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2017;389:1218-28.

Interessekonflikter: ingen