Skip to main content

Flere gravide med hypertension får akut nyresvigt

(Foto: AltoPress / Maxppp)

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

23. okt. 2014
2 min.

Man har i de senere år observeret en stigning i forekomsten af akut nyresvigt blandt gravide kvinder. Blandt de mulige forklaringer hører en stigende incidens af post-partum-blødning (> 500 ml) og ændrede behandlingsregimer for bl.a. hypertension og smerter. Formålet med dette retrospektive kohortestudie var at undersøge sammenhængen mellem en række forskellige risikofaktorer og forekomsten af akut nyresvigt blandt gravide kvinder.

I opgørelsen indgik 2.193.425 gravide kvinder, som fødte mellem 2003 og 2010. I 2003-2004 fik 1,7 pr. 10.000 fødende kvinder akut nyresvigt; i 2009-2010 var det 2,7 pr. 10.000, svarende til en stigning på 61% (95% konfidens-interval (KI): 24-110%). Behandling i intensivregi, behov for dialyse samt mortalitet forblev uændret igennem perioden. Forekomsten af post partum-blødning steg med 21%, men i justerede analysemodeller forklarede denne stigning ikke den stigende forekomst af nyresvigt. Derimod fandt man, at forekomsten af akut nyresvigt blandt kvinder med ”hypertensive tilstande” steg med 95% (95% KI: 38-176%). For gruppen af kvinder med præeklampsi var stigningen på 171% (95% KI: 71-329%).

Overlæge Thomas Bergholt, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, kommenterer: ”Denne registerundersøgelse fra Canada finder en stigende risiko for diagnosen akut nyresvigt gennem en otteårig periode, uden at man dog finder en tilsvarende stigning i behov for hæmodialyse eller indlæggelse på intensivafdeling. Studiet understøtter vores opfattelse af, at svangerskabsforgiftning medfører en øget risiko for akut nyrepåvirkning hos moderen umiddelbart efter fødslen, og vigtigheden af korrekt diagnostik og behandling af kvinder med svangerskabsforgiftning. Det er muligt, at en mere intensiv medicinsk antihypertensiv behandling og tidligere igangsættelse af fødslen blandt disse gravide kan reducere risikoen for at udvikle akut nyresvigt, men der mangler kliniske interventionsstudier til at afklare dette spørgsmål”.

Mehrabadi A, Liu S, Bartholomew S et al. Hypertensive disorders of pregnancy and the recent increase in obstetric acute renal failure in Canada: population based retrospective cohort study. BMJ 2014;349:g4731.

Interessekonflikter: ingen