Skip to main content

Forsinkelse af cancerdiagnostik

Læge Rikke Pilegaard Hansen: Forf.s adresse: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. E-mail: rph@alm.au.dk Forsvaret fandt sted den 25. januar 2008. Bedømmere: Jens Overgaard, Jakob Kragstrup og Olfred Hansen. Vejledere: Frede Olesen, Jens Søndergaard og Henrik Toft Sørensen.
25. jan. 2008
02 min

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på projektet »Cancer ialmen praksis«, der blev gennemført i en 1-årig periode fra 2004 til 2005 i det daværende Århus Amt og omfattede samtlige nydiagnosticerede cancerpatienter og deres praktiserende læger. Data blev indsamlet via spørgeskemaer til såvel patienter som praktiserende læger. I projektet beregnes patient-, læge- og system-delay for alle cancertyper. Det mediane totale delay var 98 dage. Størstedelen af det totale delay udgjordes af systemdelay (median 55 dage) og patient-delay (median 21 dage), mens det mediane læge-delay var nul dage. For alle delay -typer gjaldt, at fjerde kvartil af patienterne oplevede lange delay . Der var stor delay -variation for de enkelte cancertyper.

Projektet analyserede sammenhænge mellem patientkarakteristika og delay, og på basis af disse fund fremsattes den hypotese, at der er social ulighed i varigheden af delay, idet især økonomisk velstillede kvinder havde et kortere udredningsforløb, både hos den praktiserende læge og på sygehus. Mandlige patienter oplevede længere læge-delay end kvindelige patienter, mens der overraskende nok ikke var nogen kønsforskel, hvad angik patient-delay. Projektet undersøgte endvidere sammenhængen mellem delay og karakteristika hos patienternes praktiserende læger og fandt, at patienterne henvendte sig hurtigere med en cancermistanke til kvindelige praktiserende læger end til mandlige, mens der ikke blev påvist nogen sammenhæng mellem delay og lægens alder, praksistype, efteruddannelse eller jobtilfredshed.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen