Content area

|
|

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Forskningstræning på Dansk Institut for Medicinsk Simulation.
Forfatter(e)

Monika Afzali1, Tejs Jansen2, Karen Skjelsager3, Lars Rasmussen1, Jørgen Dahl1 & Ann M. Møller4

1) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 2) Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet 3) Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus 4) Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V12120739

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen blev obligatorisk i 2004 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning »Den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen«.

Forskningstræningsmodulet bygger på, at »en speciallæge bør besidde kompetence til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater inden for eget speciales videns- og færdighedsfelt, specielt med henblik på forskningsresultaternes kliniske anvendelse« [1].

I denne artikel beskrives opbygning og erfaringer med forskningstræningsmodulet inden for anæstesiologi i Region Øst. Derudover har vi søgt at belyse kursisternes udbytte og vurdering af forskningstræningsmodulet med et spørgeskema.

 

METODE

Da forskningstræningsmodulet blev indført i speciallægeuddannelsen, blev der i Region Øst nedsat en styregruppe inden for anæstesiologi til at håndtere dette nye tiltag. Styregruppen består af den postgraduate lektor, kliniske forskningslektorer og professorer samt en repræsentant for de uddannelsessøgende læger. Styregruppen har udarbejdet nedenstående model, som løbende er blevet tilpasset.

Den 29. august 2012 udsendte vi et spørgeskema om forskningstræningsmodulet til de kursister, der deltog i forskningstræningen i perioden juni 2008-marts 2012. Der indgik bl.a. spørgsmål om vejledningens kvalitet og udbyttet af forskningstræningens enkelte moduler. Vi bad kursisterne vurdere
modulerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var bedst. Derudover spurgte vi om, hvorvidt projektet var blevet præsenteret og/eller publiceret. Efter op til fem rykkere lukkede vi for besvarelserne den 3. december 2012.

 

OPBYGNING

Modulet består af 20 dage fordelt på ni kursusdage, ti dages projektarbejde og en dag til præsentation. Styregruppen har søgt at placere de forskellige elementer, så de er jævnt fordelt over hele hoveduddannelsesperioden.

 

Kickstartdagen

Den første kursusdag er specialespecifik og er en introduktion til det efterfølgende forløb. Dagen bruges til at beskrive indholdet af forskningstræningselementet og de specialespecifikke kurser samt præsentere de godkendte vejledere og give kursisterne mulighed for at drøfte deres projekter med kursuslederne.

 

Tværfagligt basiskursus

Basiskursus på tre dage afholdes af Københavns Universitet. Dette er obligatorisk for alle læger i hoveduddannelse. Der fokuseres på at lære at stille kliniske spørgsmål, søge viden herom især i medicinske databaser, fortolke videnskabelig litteratur kritisk og vurdere implementerbarheden heraf.

De specialespecifikke kurser

I det anæstesiologiske speciale kan kursisterne vælge mellem tre forskellige kurser, alle af tre dages varighed.

 

Det kliniske studie

Dette beskæftiger sig med metodologi, opnåelse af nødvendige tilladelser, dataindsamling og -opbevaring. Desuden indgår kendskab til målemetoder samt dataanalyse og præsentation. Undervisningen er baseret på gruppearbejde, og kursisterne opfordres til at inddrage egne projekter.

 

Det systematiske review

Dette kursus giver en introduktion til opbygningen af det systematiske review. Kurset er opbygget med en blanding af diskussion i plenum, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der lægges vægt på at udarbejde en søgestrategi, kritisk evaluere såvel originalartikler som systematiske review og diskutere implementering.

 

Kvalitative metoder og spørgeskema

Dette kursus giver deltagerne indblik i den kvalitative forskningsmetode og brugen af spørgeskema i forskningsprocessen. Kurset er ligesom de øvrige opbygget med stor interaktivitet og fokus på eget projekt.

 

Praktisk udførelse af eget projekt

Det praktiske projekt skal om muligt kunne udføres på de ti dage, der er afsat i løbet af den fireårige speciallægeuddannelse, hvilket sætter væsentlige begrænsninger for projektets størrelse.

 

Præsentationsteknik

På dette kursus, der ligger sent i kursusrækken, introduceres den uddannelsessøgende for såvel skriftlig som mundtlig præsentation. De forskellige former for præsentation trænes, og de uddannelsessøgende får personlig feedback.

Præsentationsdagen

Forskningstræningsmodulet afsluttes med en præsentationsdag, hvor den uddannelsessøgende præsenterer sit projekt for de øvrige på holdet, vejlederne og et panel af erfarne anæstesiologiske forskere, der giver specifik feedback på projektet. Præsentationsdagen, der afholdes en gang hvert halve år, er åben for alle interesserede.

 

VEJLEDNING

Styregruppen har efter opslag i det videnskabelige selskab godkendt vejlederne, som har dokumenteret væsentlige forskningsmæssige kvalifikationer. Det er dog muligt tidligt i forløbet at få en anden vejleder, hvis denne godkendes af styregruppen. Tanken er, at vejlederen skal være med i hele forløbet – fra idé til præsentation og meget gerne også på præsentationsdagen.

På initiativ af styregruppen er der for forskningstræningsmodulet udarbejdet en håndbog, der fungerer som støtte for de uddannelsessøgende og vejlederne [1], og her kan de uddannelsessøgende også tilmelde sig kurser.

 

DISPENSATION

Dispensation for hele forskningstræningselementet gives til uddannelsessøgende, der inden start eller i løbet af hoveduddannelsen forsvarer en ph.d.-
afhandling eller en disputats. Styregruppen tager
stilling til ansøgninger om dispensation for den praktiske del, og denne opnås i reglen, hvis den uddannelsessøgende læge inden for de seneste fem år eller i løbet af hoveduddannelsesforløbet har publiceret en artikel som førsteforfatter i et tidsskrift med peer review.

 

RESULTATER

I alt har otte hold (to hold årligt) afsluttet forskningstræningsmodulet i anæstesiologi i Region Øst. Der har været afholdt otte præsentationsdage, og i alt 56 kursister har præsenteret deres projekt. Alle præsenterede projekter er blevet godkendt, og alle har opnået speciallægeanerkendelse, men to blev forsinket i et halvt år, idet de ikke havde gennemført forskningstræningselementet, da deres øvrige uddannelse var afsluttet. De hidtil gennemførte projekter har været af meget forskelligartet natur og udført med forskellige forskningsmetoder (Tabel 1, som kan ses på Ugeskriftet.dk i tilknytning til artiklen). Enkelte har valgt at skrive en protokol til et større projekt, man senere vil gennemføre, og dette godkendes også som forskningstræningsprojekt.

Spørgeskemaet sendte vi til alle 56 kursister og fik svar fra 43, dvs. en svarprocent på 76,8. I alt 59% mente, at deres kompetencer til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater var øget, og hos 30% var forskningsinteressen steget. Dog syntes 56% ikke, at tiden brugt på forskningstræningen stod mål med udbyttet (Tabel 2 og Tabel 1).

Det bedst vurderede kursus var »Fremlæggelse af projektet«, mens »KICK-start« fik den laveste vurdering (Tabel 2).

Efterfølgende gav forskningstræningen i 19% af tilfældene anledning til ændringer i klinisk praksis (ny instruks etc.), og 40% præsenterede deres projekt som poster eller foredrag andetsteds, bl.a. til videnskabelige årsmøder (n = 6) og på internationale konferencer (n = 3). Seksten kursister angav, at deres projekt var blevet publiceret, og 11 angav en reference. Efter søgning på PubMed fandtes 14 publikationer – heraf var én af artiklerne fra en kursist, der ikke havde besvaret spørgeskemaet.

 

DISKUSSION

Arbejdet med at opbygge forskningstræningsmodulet i anæstesiologi har været en dynamisk proces, hvor styregruppen har søgt at tilpasse modulet til den feedback, der er modtaget fra undervisere og uddannelsessøgende, men også med hensyntagen til praktiske forhold, således som placeringen af andre obligatoriske kurser, placeringen af uddannelsens moduler på forskellige afdelinger etc. Styregruppen sikrede, at kursisten havde en vejleder med relevante kompetencer, og at kursistens projektidé blev godkendt inden projektets start. Det endelige projekt blev fremlagt og godkendt som afslutning på forskningstræningen.

Resultaterne af spørgeskemaet viser en rimelig grad af tilfredshed med forskningstræningsmodulet. Kursisterne var i særdeleshed positive over for fremlæggelsesdagen, hvilket kan hænge sammen med den tilbagemelding, de får fra panelet af undervisere og de andre kursister. Det er positivt, at 25% af kursisterne efterfølgende har publiceret deres projekt. Kursister, der ikke har besvaret spørgeskemaet, kan muligvis have haft en negativ oplevelse af forløbet, og dette kan medføre en for positiv vurdering i vores undersøgelse. Desuden kan det være svært at huske præcist flere år tilbage, hvilken oplevelse man havde af modulet.

Fremadrettet har styregruppen besluttet at bibeholde kickstartdagen, selvom den fik en lav vurdering, idet flere af de uddannelsessøgende er blevet opmærksomme på, at de skal i gang med forskningstræningselementet tidligt i deres uddannelse, for at det ikke ender med at være en hindring for at afslutte deres speciallægeuddannelse til tiden. Den teoretiske del af forskningstræningen bliver ændret i 2013, så alle nu ud over grundmodulet på Københavns Universitet får et todageskursus i introduktion til anæstesiologisk forskning. De tre specialespecifikke kurser er samtidig blevet reduceret fra tre til to dage.

 

Korrespondance: Ann M. Møller, Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. E-mail: ann.moeller@regionh.dk

Antaget: 14. maj 2013

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 22. juli 2013

Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2014;176:V12120739
Blad nummer: 
Sidetal: 
854-858
A research training module as a part of the anaesthesiology education programme

This article describes the structure of the research training module, as a part of the education programme for anaesthesiologists in the eastern region of Denmark. The module consists of courses, independent work on a project, guidance and evaluation. In a period of about four years a total of 56 anaesthesiologists have completed the programme. A questionnaire revealed that 59% felt their abilities to read and interpret research had been improved and 30% reported an increasing interest in research. 40% had presented their project at scientific meetings and 25% had published their project.

Litteratur

  1. Den obligatorisk forskningstræning i speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen 2005. www.sst.dk/~/media/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/vejl_forskningstraening.ashx. (18. dec 2012).

  2. Håndbog for forskningstræning. Region Hovedstaden. www.regionh.dk/NR/rdonlyres/26028C39-F683-45B9-BB75-083F49B10082/0/Forskningstraeninghaandbogforvejlederejuni2010.pdf (18. dec 2012).

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer