Skip to main content

Første to tilfælde af Candida auris i Danmark

Marie Theut1, Valeria Antsupova1, Anne Sofie Andreasen2, Dorte Buhl1, Marianne Midttun1, Jenny Dahl Knudsen3, Maiken Cavling Arendrup4, Rasmus Krøger Hare4, Karen Astvad4 & Jette Bangsborg1

18. apr. 2022
5 min.

Candida auris er en nyere Candida-art, som blev isoleret første gang i 2009 fra øregangen hos en japansk patient. Siden er denne gærsvamp påvist på alle kontinenter og er nu vidt udbredt i Indien, Pakistan og Sydafrika (Figur 1).

I Skandinavien var der indtil for nylig kun påvist enkelte tilfælde i Norge og Finland.

Sygehistorie

Patient (pt.) 1 (65 år) blev i april 2021 overflyttet fra et sydafrikansk hospital til en intensivafdeling (ITA) på et dansk hospital (Hospital 1). Ifølge de udenlandske journalnotater var der fundet C. auris i vævsprøver fra patienten, og under indlæggelsen på ITA blev C. auris genfundet i drænvæske og urin. Resistensbestemmelse viste følsomhed for echinocandiner og amphotericin B, men resistens for fluconazol. Fundene blev tolket som kolonisering, og patienten modtog ikke antimykotisk behandling. Pt. 1 var isoleret under hele indlæggelsen. For at forebygge smittespredning skærpede man de infektionshygiejniske forholdsregler, så patientstuen, nabostuen og forrum blev et samlet isoleret område i afsnittet med daglig klorrengøring. Nabostuen blev brugt til den kirurgiske behandling af patienten, så skiftninger kunne foregå inden for isolationsområdet frem for på operationsgangen. Pt. 1 blev efter knap en måneds indlæggelse på ITA overflyttet til en kirurgisk afdeling. Herefter blev der på ITA udført klorrengøring af senge-, nabostue og forrum, suppleret med rumdesinfektion af de to isolationsstuer med brintoverilte og pereddikesyre. På kirurgisk afdeling indførte man ugentlig screening for C. auris af alle indlagte patienter iht. til Centers for Disease Control and Preventions anbefalinger, indtil pt. 1 blev udskrevet. Denne screening var uden positive fund på nær hos pt. 1. Identifikation til artsniveau af alle gærisolater på alle patienter blev foretaget både på ITA og kirurgisk afdeling, ligeledes uden flere fund af C. auris.

Dagen efter pt. 1’s udvisitering fra ITA blev pt. 2 (64 år) uden rejseanamnese kortvarigt indlagt på den rengjorte stue, hvor pt. 1 havde ligget. Efter fem timer på ITA blev pt. 2 overflyttet til et andet hospital (Hospital 2) og returnerede en måned senere til ITA på Hospital 1. Under opholdet på Hospital 2 indledte man behandling af pt. 2 med et echinocandin pga. C. glabrata-øsofagitis. Dagen efter returnering til Hospital 1 blev pt. septisk, og C. auris blev påvist i bloddyrkning. Idet denne var vokset frem efter længerevarende echinocandinbehandling, valgte man liposomalt amphotericin B som antimykotisk behandling. Få dage senere blev C. auris fundet i trakealsekret og urin samt podning fra aksil/lyske og næse. Resistensbestemmelse viste nedsat følsomhed for fluconazol og anidulafungin, men følsomhed for amphotericin B. Pt. 2 blev holdt i isolation i forbindelse med det positive bloddyrkningsfund, og man iværksatte ugentlige screeninger af patienter i afdelingen uden fund af C. auris. På Hospital 2 blev der ligeledes iværksat screening for C. auris af medpatienter til pt. 2 uden positive fund.

Ved genotypning kunne isolaterne af C. auris fra de to patienter ikke adskilles.

Diskussion

C. auris påvises primært ved dyrkning og identificeres ved hjælp af MALDI-TOF.

C. auris er kendt for nedsat følsomhed over for de svampemidler, man normalt behandler Candida-infektioner med. Følsomheden varierer i forskellige studier og i forskellige geografiske lokationer, men langt størstedelen er fluconazolresistente og en lille del panresistente. Behandlingen vanskeliggøres yderligere af svampens evne til at udvikle resistens under igangværende behandling [1-3]. Som initial behandling vil man oftest vælge et echinocandin, idet resistensforekomsten for echinocandiner er relativt lav.

C. auris kan persistere i længere tid i hospitalsmiljøer med udbrud til følge, hvilket er set på hospitaler i bl.a. Spanien, Storbritannien og USA [4].

C. auris er ikke tidligere påvist i Danmark, og uagtet manglende tidsmæssig sammenfaldende indlæggelse er det overvejende sandsynligt, at der er sket indirekte smitte fra pt. 1 til pt. 2 til trods for overvågning og skærpede infektionshygiejniske forholdsregler. For denne sammenhæng taler også echinocandinresistens af C. auris-isolatet fra pt. 2, formentlig forårsaget af selektionstryk under anidulafunginbehandling efter forudgående hudkolonisation med gærsvampen.

Klinikere, mikrobiologer og infektionshygiejniske enheder bør være opmærksomme på C. auris, især hos patienter, som bliver overflyttet fra hospitaler i udlandet. En høj grad af identifikation af gærisolater til artsniveau er i denne sammenhæng nødvendig. Det blev allerede i 2019 foreslået at indføre et screeningsprogram for C. auris for disse patienter svarende til den eksisterende screening for multiresistente bakterier [5]. Ud over screening som foreslået må alle risici i forbindelse med kontaminering til miljøet overvejes.Korrespondance Marie Theut. E-mail: anna.marie.theut.01@regionh.dk
Antaget 21. december 2021
Publiceret på ugeskriftet.dk 18. april 2022
Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Referencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V10210768

Summary

The first two cases of Candida auris in Denmark

Marie Theut, Valeria Antsupova, Anne Sofie Andreasen, Dorte Buhl, Marianne Midttun, Jenny Dahl Knudsen, Maiken Cavling Arendrup, Rasmus Krøger Hare, Karen Astvad & Jette Bangsborg

Ugeskr Læger 2022;184: V10210768

This is a case report of the first two cases of Candida auris in Denmark. Patient 1 was known to be colonized with C. auris when transferred from a foreign hospital to a Danish hospital. The patient was isolated during the entire hospitalization and the room was thoroughly cleaned after discharge. Patient 2 who had no travel history spent five hours in the room of Patient 1 after disinfection. One month later, C. auris was found in the blood of Patient 2. Transmission from Patient 1 to Patient 2 must be suspected.

Referencer

Referencer

  1. Hata DJ, Humphries R, Lockhart SR. Candida auris – an emerging yeast pathogen posing distinct challenges for laboratory diagnostics, treatment, and infection prevention. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(1):108-114.

  2. Lockhart SR, Etienne KA, Vallabhaneni S et al. Simultaneous emergence of multidrug-resistant candida auris on 3 continents confirmed by whole-genome sequencing and epidemiological analyses. Clin Infect Dis. 2017:64(2):134-140.

  3. Bidaud AL, Chowdhary A, Dannaoui E. An emerging drug resistant yeast – a mini-review. J Mycol Med. 2018;28(3):568-573.

  4. Candida auris in healthcare settings – Europe. European Centre for Disease Prevention and Control, 2018. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-Candida-auris-European-Union-countries.pdf (21. Feb 2022).

  5. https://antibiotika.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/antibiotikaresistens/arendrup-c-auris- orientering-juli-2019-final.pdf?la=da. (25. nov 2021).