Skip to main content

Gode erfaringer med brug af endokrinologisk speciallæge som facilitator i almen praksis

Marius Brostrøm Kousgaard & Thorkil Thorsen Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

8. jun. 2012
2 min.


Introduktion

Anvendelsen af facilitatorer som middel til kvalitetsudvikling i almen praksis har været stigende gennem de seneste årtier. Mens tidligere studier har fokuseret på alment praktiserende læger eller farmaceuter i rollen som facilitatorer, er der aktuelt behov for mere viden om, hvordan specialister fra sekundærsektoren fungerer som facilitatorer i almen praksis i relation til behandlingen af patienter med kroniske sygdomme. Dette studie belyser derfor deltagernes oplevelser med specialistbaseret facilitering i et projekt, i hvilket en endokrinolog varetog rollen som facilitator i almen praksis.

Materiale og metoder

I et forsøgsprojekt gennemførte en endokrinolog syv vejledningssessioner med ni praksis (tre sessioner med besøg fra endokrinologen i klinikken, tre telefonsessioner samt en gruppesession med deltagelse af tre praksis). Sessionerne blev observeret med lydoptagelse efterfulgt af semistrukturerede interview i de ni praksis (ca. en uge efter hver session) og af et afsluttende interview med endokrinologen. Optagelserne af de observerede sessioner blev gennemlyttet før hvert interview med henblik på at præcisere og justere interviewguiden i forhold til forløb og indhold af den pågældende session. Alle interview blev transskriberet før den tematiske analyse. Dataindsamlingen blev gennemført i januar-februar 2010.

Resultater

Sessionerne tog udgangspunkt i indikatordata fra datafangstmodulet og kom overvejende til at omhandle farmakologiske problemstillinger i diabetesbehandlingen. Deltagerne fra almen praksis udtrykte stor tilfredshed med sessionerne, ved hvilke de gennemgik deres kvalitetsdata med endokrinologen, spurgte til virkningerne af ny medicin og diskuterede vanskelige patientcases.

Deltagerne kunne i de fleste tilfælde pege på planlagte eller effektuerede forandringer som resultat af sessionen, primært vedrørende de farmakologiske behandlingsaspekter. For endokrinologens anseelse blandt de praktiserende læger og sygeplejersker var det en fordel, at hun ud over sit kendskab til de nyeste forskningsresultater havde stor klinisk erfaring med komplicerede diabetespatienter.

Diskussion

Resultaterne er interessante i forhold til tidligere studier af faciliteringsprojekter i almen praksis, som har fremhævet en række fordele ved at benytte praktiserende læger som facilitatorer i almen praksis. Dette studie peger dog på, at der også kan være særlige fordele forbundet med at anvende specialister fra sygehusvæsenet som facilitatorer for kvalitetsudvikling i almen praksis. Dog savnes der kvantitative studier, som belyser de kliniske effekter af denne type interventioner i almen praksis.

Danish medical JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(6):A4443.