Skip to main content

Graftokklusion efter bypasskirurgi afhænger af den perioperative graftopbevaring

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

15. aug. 2014
2 min.

Efter koronar bypass-kirurgi har især venegrafter tendens til at okkludere. In vitro-studier og dyrestudier tyder på, at de opløsninger, som grafter opbevares i perioperativt, har betydning for graden af efterfølgende okklusion. Formålet med dette studie var at undersøge den konserverende opløsnings betydning for graftokklusion og en række kliniske effektmål, herunder mortalitet, forekomst af akut myokardieinfarkt samt revaskularisering over en femårsperiode.

I kohorten indgik 3.014 personer, som også var deltagere i det randomiserede, placebokontrollerede PREVENT IV-studie. Til det aktuelle forsøg blev grafter på ikkerandomiseret vis opbevaret i enten saltvand (44%), blod (32%) eller en bufferopløsning (17%) mellem høst og indsættelse. Angiografiske undersøgelser, der blev foretaget efter 12-18 måneder, viste, at der var signifikant færre failures (> 75% veneokklusioner) for grafter, der var opbevaret i bufferopløsning, end for grafter, som blev opbevaret i henholdsvis saltvand og blod (oddsratio (OR): 0,63; 95% konfidens-interval (KI): 0,49-0,79; p < 0,001 og OR: 0,63; 95% KI: 0,48-0,81; p < 0,001). Hvad angik de kliniske effektmål, var opbevaring i en bufferopløsning associeret med en lavere femårsrisiko for akut myokardieinfarkt, revaskularisering og død, dog ikke på signifikant niveau (Hazard ratio (HR) (saltvand): 0,81; 95% KI 0,64-1,02; p = 0,08; HR (blod): 0,81; 95% KI 0,63-1,03; p = 0,09).

Læge, ph.d. Christian H. Møller, Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »I dette studie har man undersøgt sammenhængen mellem den brugte præservationsvæske og risikoen for graftokklusion samt død, myokardieinfarkt og koronar reintervention. Resultaterne er interessante, men kan være under indflydelse af mange andre faktorer end den anvendte præservationsvæske. Der var blandt andet variation i den postoperative, sekundære behandling med magnyl, betablokker og statiner mellem de tre grupper. Resultaterne bør derfor efterprøves i et veldesignet, randomiseret klinisk forsøg«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Harskamp RE, Alexander JH, Schulte PJ et al. Vein graft preservation solutions, patency, and outcomes after coronary artery bypass graft surgery: follow-up from PREVENT IV randomized clinical trial. JAMA Surg June 18, 2014 (e-pub ahead of print).