Skip to main content

Grundbog i belastningspsykologi

Cæcilie Böck Buhmann, klinikchef, Psykiatrisk Center Nordsjælland. E.mail: caecilie.buhmann@regionh.dk. Interessekonflikter: ingen

7. jan. 2019
2 min.

Rikke Høgsted har skrevet en yderst relevant og let tilgængelig bog om primær og sekundær traumatisering. Bogen er opbygget i tre dele: »Påvirkningerne«, der beskriver de situationer og risikofaktorer, der kan føre til, at primær og sekundær traumatisering forekommer, »reaktionerne«, der beskriver forskellige psykiske reaktioner på traumatisering i en arbejdssammenhæng og endelig »strategierne«, der giver forslag til, hvorledes sekundær traumatisering kan forebygges og håndteres på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

I afsnittet om reaktioner gives en ganske overordnet beskrivelse af reaktioner på belastning. Disse uddybes i tillægskapitler efter selve hovedteksten. Som psykiater kunne jeg måske savne lidt mere specialiseret viden, men dette skal afvejes med bogens sigte på at nå ud til mange faggrupper. Jeg finder det væsentligt, at bogen skal kunne læses af ledere for højrisikopersonale, så dens budskab om forebyggelse af traumatisering når så bredt ud så muligt. Så længe dette holdes for øje, er bogens afbalancering af overskuelighed og specialiseret faglighed glimrende.

Forfatteren inddrager i afsnittet om strategierne bredt fra organisationspsykologi, individpsykologi og arbejdsmiljøteori, hvilket er en spændende vinkel på en problemstilling, der nok for ofte anses for at være et individuelt problem.

I alle dele af sundhedsvæsenet er vi i risiko for at blive primært og sekundært traumatiseret. Nogle medarbejdere er mere udsatte, f.eks. i det præhospitale beredskab, på landets akutmodtagelser, på børneafdelinger og i psykiatrien, men i en profession, hvor vi står med liv, død, tab og traumer som led i vores arbejde, er vi alle udsat. Jo mere presset sundhedsvæsenet bliver, des mindre overskud er der til at tage vare på os selv og hinanden, og det i sig selv er en væsentlig risikofaktor. Jeg kan derfor varmt anbefale alle ledere og ansatte med psykisk krævende arbejde at læse bogen og gøre sig overvejelser om, hvad der skal ændres i egen afdeling og hverdag, for at unødig traumatisering undgås.

Fakta

Fakta