Skip to main content

Håndtering af urinvejsinfektioner hos beboere på plejehjem

Oplæring af plejepersonale på plejehjem i, hvordan man skelner mellem urinvejsinfektion (UVI) og asymptomatisk bakteriuri, kan halvere antallet af antibiotikakure, uden at det signifikant påvirker risikoen for indlæggelse eller død.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. sep. 2021
2 min.

Der er konsensus om, at mange af antibiotikakure, som gives til beboere på plejehjem med henblik på behandling af UVI ikke er nødvendige. Antibiotikabehandling startes typisk ved, at plejepersonalet kontakter egen læge på mistanken om, at beboeren har UVI. Dansk forskerhold har gennemført en intervention for at nedsætte behandlingen af UVI, som blev afprøvet i en åben randomiseret undersøgelse på 22 plejehjem. På halvdelen af de inkluderede plejehjem gennemgik personalet en uddannelse, som gjorde dem bedre i stand til at skelne UVI fra asymptomatisk bakteriuri. Studiets primære udfald var antallet af antibiotikakure, og sikkerhedsparametre omfattede antallet af indlæggelser og dødsfald. Forfatterne rapporterer, at antallet antibiotikakure forekom ca. halvt så hyppigt i interventionsgruppen (RR: 0,51 (95% konfidensinterval (KI): 0,37-0,71). Risikoen for indlæggelse var ikkesignifikant forhøjet i interventionsgruppen (RR: 1,28 (95% KI: 0,95-1,74), mens mortaliteten var ikkesignifikant nedsat (RR: 0,91 (95% KI: 0,62-1,33).

Overlæge Mette Midttun, Geriatrisk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital kommenterer: »Dette studie er af stor vigtighed, da det viser, at personalet på landets plejehjem til trods for meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund kan ved hjælp af enkle værktøjer oplæres i at vurdere beboernes kliniske tilstand. Normalt er det den plejehjemsanssatte, der vurderer, om der er behov for at kontakte beboerens læge med ønske om, at vedkommende bliver sat i antibiotikabehandling. Kontakten sker generelt på et spinkelt klinisk grundlag og resulterer alt for ofte i en ikkenødvendig antibiotikakur. Ved hjælp af 75 minutters undervisning og et flow chart, der blandt andet omfattede rehydrering af beboerne og øget fokus på hygiejne, lykkedes det i dette studie at bibringe plejepersonalet så meget viden, at det halverede antallet af antibiotikakure i interventionsgruppen, uden betydende påvirkning af hverken antallet af indlæggelser eller mortalitet. Flot arbejde! Forhåbentlig kan dette studie danne præcedens for det videre arbejde med at reducere antibiotikaforbruget på landets plejehjem«.

Arnold SF, Jensen JN, Bjerrum L et al. Effectiveness of a tailored intervention to reduce antibiotics for urinary tract infections in nursing home residents: a cluster, randomised controlled trial. Lancet Inf Dis 2021 (online 22 jul 2021).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.