Skip to main content

Health-related quality of life after cervical cancer

Læge Pernille Tine Jensen: Forf.s adresse: Valby Langgade 17, DK-2500 Valby. E-mail: pernille_jensen@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 17. september 2004, kl. 14.30, Auditorium A, Teilumbygningen, Frederik V's Vej 11, H:S Rigshospitalet, København. Bedømmere: Kamma Bertelsen, Frede Olesen og Bent Ottesen . Vejledere: Mogens Grønvold og Johannes E. Bock .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-studiet er gennemført på Gynækologisk Afdeling, H:S Rigshospitalet og Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital, og omfatter fem videnskabelige artikler.

Formålet med studiet var at afdække, hvilken indflydelse sygdom og behandling havde på cervixcancerpatienters sundhedsrelaterede livskvalitet over tid. I afhandlingen indgår data fra to prospektive spørgeskemastudier med deltagelse af patienter med cervixcancer i hhv. lavt og avanceret stadium.

Der anvendtes spørgeskemaet EORTC QLQ-C30 samt to nyudviklede spørgeskemaer til vurdering af uro-gynækologiske (UGQ) og seksuelle problemer (SVQ). Validitetstestning af UGQ og SVQ indgår i studiet.

173 cervixcancerpatienter i lavt stadium (87% deltagelse) udfyldte 6 enslydende spørgeskemaer i løbet af de første 24 måneder postoperativt. 118 patienter med avanceret cervixcancer (74% deltagelse) udfyldte SVQ 7 gange i løbet af de første 24 måneder efter strålebehandling. I begge studier sammenlignedes patienternes svar med tilsvarende svar fra aldersmatchede, tilfældigt udvalgte kvinder fra almenbefolkningen.

Studierne viste, at radikal hysterektomi for cervixcancer i lavt stadium medførte urologiske symptomer, smerteproblemer og seksuel dysfunktion både på kort og på langt sigt efter operationen. Der sås desuden en negativ, men kortvarig, effekt på patienternes funktionelle formåen. Sidstnævnte tyder på, at patienterne lærte at håndtere deres følgevirkninger.

Patienter med avanceret cervixcancer rapporterede en betydelig negativ effekt af sygdom og strålebehandling på deres seksualliv, og der sås ingen bedring over tid.

Studierne har tilvejebragt ny viden om sundhedsrelateret livskvalitet hos cervixcancerpatienter. Denne viden er nyttig for fremtidig evaluering af behandlinger og information til patienter.