Skip to main content

Hypokaliæmi ved misbrug af blandingsproduktet Kodimagnyl

Reservelæge Brian Bridal Løgstrup & læge Søren Øgaard Forf.s adresse: Moltkesvej 11, 1., Odense

2. feb. 2007
4 min.

Kodimagnyl kan købes i håndkøb. En tablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre, 10 mg codein og 150 mg magnesiumoxid. 200 mg codein har 30 mg standardmorfin som ækvieffektiv dosis med en virkningsvarighed på 4-6 timer. Misbruget af dette blandingsprodukt synes at være underkendt, men er sandsynligvis betragteligt grundet produktets indhold af codein, som delvist omdannes til morfin. Misbrugsproblemet er tidligere beskrevet i Danmark [1]. I det følgende er beskrevet to sygehistorier med misbrug af Kodimagnyl, hvor der blev observeret hypokaliæmi.

Sygehistorier

I. Patienten var en kvinde, der var født i 1937 og siden maj 1998 havde haft et erkendt misbrug af Kodimagnyl. Hun havde intet kendt alkoholmisbrug. Patienten benyttede brusetabletudgaven af Kodimagnyl. Misbrugets omfang blev tilkendegivet at omfatte 20 stk. brusetabletter dagligt, hvilket svarer til 166 mg/kg acetylsalicylsyre og 200 mg codein dagligt. Med jævne intervaller havde denne patient fået taget blodprøver, hvorved man havde observeret hypokaliæmi på 2,5-3,5 mmol/l (referenceværdi 3,6-5,0 mmol/l). Patienten havde været asymptomatisk og var løbende forsøgt korrigeret med kaliumtilskud. Yderligere blev der observeret hypourikæmi 0,07-0,14 mmol/l (referenceværdi: 0,15-0,36 mmol/l). Natriumniveau, nyretal og levertal havde alle været normale under alle blodprøvetagninger. Patienten havde efterfølgende reduceret indtaget af blandingsproduktet betragteligt og fik derefter normalværdi af urat 0,24 mmol/l og let hypokaliæmi 3,4 mmol/l, uden kaliumsubstitution.

II. Patienten var en mand, der var født i 1956 og siden juni 1998 havde haft et betragteligt misbrug af Kodimagnyl. Omfanget havde været 30-50 stk. dagligt, hvilket svarer til 215-357 mg/kg acetylsalicylsyre og 300-500 mg codein. Han havde intet kendt alkoholmisbrug. Han havde ligeledes fået taget blodprøver med jævne mellemrum, hvorved der blev målt uratværdier på 0,04-0,14 mmol/l og kaliumværdier på 2,7-2,9 mmol/l. Han havde ligeledes haft normalt natriumniveau, nyretal og levertal. Han reducerede efter knap seks års misbrug indtaget gradvist til 8 stk. dagligt og opnåede derefter et kaliumniveau på 3,8 mmol/l og et uratniveau på 0,07 mmol/l.

Diskussion

Hypokaliæmi er en hyppig elektrolytforstyrrelse, og det er vist, at ca. 20% af alle hospitaliserede patienter har denne elektrolytforstyrrelse [2]. Den er generelt asymptomatisk, men viser sig som generaliseret muskelsvaghed, utilpashed og i alvorlige tilfælde ved kardiale arrytmier og muskulære paralyser [3]. Kronisk acetylsalicylsyreforgiftning kan give forskellige uspecifikke symptomer som tinnitus, mavesmerter, gastrointestinal blødning, ventrikelulcus, vægttab, udslæt og mental konfusion. Livstruende tilstande skabes af den respiratoriske alkalose og metaboliske acidose.

Den terapeutiske dosis af acetylsalicylsyre er ca. 50 mg/kg/ dag, let forgiftning sker ved ca. 150-200 mg/kg og svær forgiftning ved 300-500 mg/kg. De to omtalte patienter har således i betragtning af deres vægt haft kronisk, let til svær forgiftning, som formentligt forklarer hypokaliæmien.

Der er mange forskellige årsager til hypokaliæmi, af hvilke diuretikabehandling og gastrointestinal væsketab er de hyppigste [4]. De metaboliske konsekvenser af et misbrug af Kodimagnyl kan tilskrives acetylsalicsylsyre, som er den ene komponent, men misbrugspotentialet er betinget af codein- og dermed morfinkomponenten.

De metaboliske konsekvenser opstår, ved at acetylsalicylsyren stimulerer respirationscentret direkte med hæmmende effekt på den oxidative fosforylering, hvilket får cellerne i kemoreceptorerne til at stimulere respirationen yderligere, således at der opstår respiratorisk alkalose pga. hyperventilation.

Den metaboliske acidose opstår på grund af hæmning af trikarboxylsyrecyklus og den oxidative fosforylering. Ved afkoblingen af den oxidative fosforylering nedsættes cellernes mulighed for at omsætte adenosintrifosfat. Denne hæmning leder til øgede mængder pyruvat og laktat. Ved hæmningen af trikarboxylsyrecyklus sker der en øget lipidmetabolisme og ketondannelse, og som resultat heraf falder plasma-pH, og der forekommer syreudskillelse i urinen [5]. Dette kan evt. forklare det nedsatte uratniveau, der er observeret. Hypokaliæmien formodes at være opstået pga. ovennævnte syre-base-forstyrrelser i blodet, hvilket fører til ændret metabolisme med øget renal ekskretion af bicarbonat som følges af ekskretion af kalium.

Omfanget af misbruget af Kodimagnyl i den danske befolkning er formentligt underkendt. Sygehistorierne illustrerer, at hypokaliæmiens årsag let kan overses, hvilket understreger, at klinikeren må udvise stor omhu ved indhentning af medicinanamnese med henblik på diferentialdiagnostikken ved hypokaliæmi.


Brian Bridal Løgstrup , Moltkesvej 11, 1., DK-5000 Odense C.
E-mail: bridal76@hotmail.com

Antaget: 5. oktober 2005

Interessekonflikter: Ingen angivet


Referencer

  1. Jensen S, Hansen AC. Abuse of codeine separated from over-the-counter drugs containing acetylsalicylic acid and codeine. Int J Legal Med 1993;105:279-81.
  2. Paice BJ, Paterson KR, Onyanga-Omera et al. Record linkage study of hypo-kalaemia in hospitalized patients. Postgrad Med J 1986;62:187-91.
  3. Firth JD. Disorders of potassium homeostasis. I: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, red. Oxford Textbook of Medicine. 4.th ed. Oxford: Oxford University Press 2003:213-9.
  4. Gennari FJ. Hypokalaemia. N Engl J Med 1998;339:451-8.
  5. Krause DS, Wolf BA, Shaw LM. Acute aspirin overdose: mechanisms of toxicity. Ther Drug Monit 1992;14:441-51.