Skip to main content

Insulinpumpe er et sikkert og effektivt alternativ til injektionsbehandling ved insulinkrævende type 2-diabetes

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

12. sep. 2014
2 min.

30% af de patienter, som har type 2-diabetes (DM2), og som får både langtids- og hurtigvirkende insulin, når ikke et tilfredsstillende HbA1c-niveau. Det er usikkert, om administrationsmåden af insulin har betydning for behandlingsmål, herunder om injektioner eller pumpe bør foretrækkes til denne patientgruppe. Formålet med dette randomiserede, kontrollerede multicenterstudie var at undersøge effekt og sikkerhed af insulin administreret via pumpe vs. injektioner.

Til studiet blev der, fra 36 centre fordelt på fire kontinenter, rekrutteret 495 personer med ringe reguleret, injektionsbehandlet DM2. Efter en tomåneders indkøringsperiode, hvis formål var at optimere behandlingsteknik og dosering, blev 331 personer på baggrund af deres HbA1c-værdier (64-108 mmol/mol) inkluderet i selve forsøget. Deltagere blev ublindet og i ratioen 1:1 randomiseret til behandling med insulinpumpe (n = 168) eller til fortsat injektionsbehandling (n = 163).

Ved forsøgets start var middelniveauet af HbA1c 75 mmol/mol i både pumpe- og injektionsgruppen. Efter seks måneder var HbA1c-niveauet faldet med hhv. 12 (standardafvigelse (SD): ± 13) og 4 (SD: ± 12) mmol/mol (difference: –8 mmol/mol (95% konfidens-interval: –10-–4); p < 0,0001). Det gennemsnitlige antal administrerede insulindoser pr. dag var 97 (SD: ± 56) i pumpegruppen og 122 (SD: ± 68) i injektionsgruppen (p < 0,0001). Der var ingen signifikante forskelle mellem de to grupper, hvad angik ændringer i kropsvægt (1,5 kg vs. 1,1 kg; p = 0,322). Der var to alvorlige, indlæggelseskrævende adverse events i interventionsgruppen og et i kontrolgruppen (nonketotisk hyperglykæmi).

Overlæge Jan Erik Henriksen, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Studiet viser, at det er muligt at reducere HbA1c i forhold til multipel insulininjektionsbehandling, men patienterne er stadig dysregulerede efter interventionen, med et HbA1c-niveau omkring 8% trods samtidig metforminbehandling i de fleste patienter. Insulinpumpebehandling af patienter med DM2 vil formentlig ikke i Danmark blive førstevalgsbehandling efter manglende succes med multipel insulininjektionsbehandling, i fald andre muligheder ikke er afprøvet først, herunder specielt kombinationsbehandling med insulin og GLP-1- eller DDP-4-hæmmerpræparater”.

Interessekonflikter: advisory board-medlem i MSD samt foredragsvirksomhed for Novo og Sanofi.

Reznik Y, Cohen O, Aronson R et al. Insulin pump treatment compared with multiple daily injections for treatment of type 2 diabetes (OpT2mise): a randomised open-label controlled trial. Lancet 2014 Jul 2. pii: S0140-6736(14)61037-0.