Skip to main content

Karakterisering af et nyopdaget scavenger-receptor-cysteinrigt membranmolekyle (WC1-L1) udtrykt på natural killer-celler og T-celler

Cand.scient. Dorte Kinggard Holm: Forf.s adresse: Medicinsk Bioteknologisk Center, Winsløwparken 25.3, DK-5000 Odense C. E-mail: dholm@health.sdu.dk eller Dorte.Kinggaard.Holm@ouh.regionsyddanmark.dk Forsvaret finder sted den 11. december, kl 14.00, Auditoriet, Winsløwparken 25, Odense. Bedømmere: professor Francisco Lozano, Spanien, Søren K. Moestrup og Court Pedersen. Vejleder: Uffe Holmskov.

30. nov. 2007
3 min.

Denne ph.d.-afhandling er udfærdiget ved Medicinsk Bio-teknologisk Center, Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet. Formålet med ph.d.-projektet var vha. molekylærbiologiske samt biokemiske metoder at karakterisere et nyt scavenger-receptor- cysteinrigt (SRCR) molekyle for herved at få en større indsigt i de strukturelle og funktionelle aspekter af medlemmerne af SRCR-superfamilien. SRCR-superfamilien er defineret ved tilstedeværelsen af et SRCR-domæne. SRCR-domænet findes ofte udtrykt på celler, som er associeret med immunsystemet og funktionelt menes det at mediere protein-protein-interaktioner og ligandbinding.

Vi har nu identificeret en ny murin overflademarkør (mWC1-L1), som hovedsagligt er udtrykt på en undergruppe af T-celler. cDNA'et koder for en polypeptidkæde på 989 aminosyrer, organiseret som et type I-transmembrant protein, der indeholder otte ekstracellulære SRCR-domæner fulgt af en transmembran region og et cytoplasmatisk domæne. Kvantitative real-time PCR-analyser på murine væv og cellelinjer viste høj mRNA-ekspression i lymfeknude, trakea og lunge, og lav ekspression i thymus, milt, hud og de gastroin-testinale væv. mWC1-L1 blev udtrykt både af en NK T-cellelinje og en NK-cellelinje men ikke af B-celler eller hvilende makrofager. Ved brug af monoklonale antistoffer rettet mod mWC1-L1 og CD3 viste immunhistokemiske analyser, at mWC1-L1 næsten udelukkende er udtrykt på en undergruppe af T-celler, som forefindes i adskillige væv. Homologistudier af SRCR-domænerne hos mWC1-L1, fylogenetiske analyser og kortlægning af synteniregioner blandt menneskets, musens og koens gener, tyder på, at mWC1-L1 er en god kandidat til en murin homolog til det bovine WC1-molekyle. WC1-proteinet tilhører en undergruppe af SRCR-superfamilien og er primært udtrykt på γδ T-celler.

Ud over det murine WC1-L1-molekyle har vi klonet og startet karakteriseringen af et humant WC1-L1-molekyle, som hovedsagligt er udtrykt af CD4+ og CD8+ T-lymfocytter. hWC1-L1-genet er lokaliseret på kromosom 10, region q26.3, en region som udviser synteni til den region på musens kromosom 7, hvor mWC1-L1 er lokaliseret. Den primære struktur af hWC1-L1-genet blev fastslået ved molekylær kloning. Den længste cDNA-sekvens, som er fundet, er 2200 bp, og koder for en secerneret form bestående af fem SRCR-domæner og et potentielt cytoplasmatisk domæne. Kvantitative real-time PCR-analyser på humane blodfraktioner har vist, at hWC1-L1 udtrykkes primært af CD4+ og CD8+ T-lymfocytter. Aktivering af T- og B-lymfocytter med pokeweed mitogen og concanavalinA resulterede i nedregulering af hWC1-L1 mRNA-ekspressionen. Kvantitativ real-time PCR på 22 forskellige humane væv har vist høj ekspression af hWC1-L1 i tyndtarm og tyktarm.

Vi konkluderer, at vi har identificeret et nyt molekyle, WC1-L1, som har høj homologi til WC1-proteinet i SRCR-superfamililen. WC1-L1 er tilsyneladende hovedsagligt udtrykt af en undergruppe af T celler. Vævsfordelingen indikerer, at WC1-L1 kunne være en ny markør for en gruppe af ukonventionelle T-celler.