Skip to main content

Kateterablation for VT er medicinsk behandling overlegen

VT kan behandles med kateterablation og medicin. Et randomiseret studie har nu vist, at kateterablation ofte er medicin overlegen.

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

30. aug. 2016
2 min

Ventrikulær takykardi (VT) er en alvorlig arytmi hos patienter med tidligere akut myokardieinfarkt (AMI) og nu nedsat hjertepumpefunktion (iskæmisk kardiomyopati). Implanterede automatiske defibrillatorer (ICD-enheder, pacemakere med »stød-funk-tion«) har afgørende bedret livsudsigten for patienter med VT og iskæmisk kardiomyopati ved at antitakykardipace (»drukne« VT i pacerytme) eller om nødvendigt afgive DC-stød ved VT, men for så vidt muligt at undgå VT må patienter ofte have yderligere behandling. Typisk forsøger man først antiarytmisk medicin, sidenhen supplerer man eventuelt med kateterablation, altså kateterbaseret »brænding« af »substratet« i ventriklernes myokardium. Sapp et al undersøgte, hvilken behandling der var bedst i et randomiseret studie hos patienter med tidligere akut myokardieinfarkt, ICD-enhed og allerede én dokumenteret VT-episode trods antiarytmisk medicinsk behandling. Fra 2009 til 2014 blev 259 patienter randomiseret på 22 centre, heraf var langt de fleste canadiske. Patienterne blev randomiseret til optimering af den antiarytmiske behandling eller ablationsbehandling. Den antiarytmiske behandling var fortrinsvis amiodaron (200-300 mg dagligt afhængigt af hvilken behandling der var givet inden) om nødvendigt med tillæg af mexiletin 200 mg tre gange dagligt. Det primære endepunkt var en kombination af død, ICD-stød, eller »VT-storm«. Kun få patienter udgik eller overkrydsede, og det primære endepunkt blev efter gennemsnitligt 27,9 (SD 17,1) måned nået hos 77/132 (59%) kateterablationsbehandlede og hos 87/127 (69%) medicinsk behandlede patienter (p = 0,04). Den lavere hazard ratio i ablationsgruppen (0,72 (95% konfidens-interval: 0,53-0,98)) var drevet af tendens til færre stød af ICD-enhed og VT-storm. Forfattergruppen konkluderer på den baggrund, at ablation for VT skal overvejes som førstebehandling hos patienter med iskæmisk VT. Michael Vinter, Kardiologisk afdeling S, Herlev-Gentofte Hospital kommenterer: »Studiet er klinisk relevant og udmær-ket gennemført. Det omhandler patienter med tidligere myokardieinfarkt og VT trods antiarytmisk behandling (sotalol eller amiodaron). Hovedbudskabet var, at radiofrekvensablation var yderligere medicin overlegent hos patienter, der fik VT trods amiodaron-behandling. Det understøtter for så vidt allerede gældende danske retningslinjer«.

Sapp JL, Wells GA, Parkash R et al. Ventricular tachycardia ablation versus escalation of antiarrhythmic drugs. N Engl J Med 2016;375:111-21.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen