Skip to main content

Kejsersnit øger – alligevel – ikke risikoen for autisme

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
17. aug. 2015
02 min

Resultaterne af flere studier tyder på, at børn, der er forløst ved kejsersnit, har en øget risiko for at udvikle en autismespektrumforstyrrelse (ASD). Formålet med dette omfattende svenske registerstudie var at teste denne sammenhæng vha. et søskendedesign.

Fra relevante registre indhentede og koblede man oplysninger om. i alt 2.697.315 børn, som blev født i Sverige i perioden 1982-2010. I alt 28.290 (1%) blev diagnosticeret med ASD. I de konventionelle kohorteanalyser fandt man, at både planlagt og akut kejsersnit var associeret med udvikling af ASD sammenlignet med vaginal forløsning (hazard ratio hhv. 1,21 (95% konfidens-interval (KI): 1,15-1,27) og 1,15 (95% KI: 1,10-1,20)).

Herefter testede man, om denne sammenhæng kunne genfindes i et søskendedesign. For hvert ASD-diagnosticeret barn identificerede man en søskende, som ikke havde denne diagnose. I alt 13.411 søskendepar blev i en logistisk regressionsanalyse sammenlignet parvis. Uanset om man kun justerede for fødselsår eller i tillæg hertil en række perinatale og sociodemografiske faktorer kunne man ikke genfinde, at planlagt kejsersnit var associeret med ASD (oddsratio (OR): hhv. 0,97 (95% KI: 0,85-1,11) og 0,89 (95% KI: 0,76-1,04)). Heller ikke akut kejsersnit var i fuldt justerede analyser associeret med ASD (OR: 0,97 (95% KI: 0,85-1,11)). Forfatterne konkluderer således, at den risikoforøgelse, som blev fundet i de initiale analyser, må skyldes konfounding relateret til genetiske og/eller miljømæssige faktorer.

Professor Carsten Obel, Institut for Folkesundhed – Almen Medicin, Aarhus Universitet, kommenterer: »Det synes at være rimeligt at konkludere, at kejsersnit næppe er en årsag til ASD. Hvis det var tilfældet, ville man have forventet, at den søskende, som var født ved kejsersnit, oftere var det barn som fik ASD. Det var ikke tilfældet. Uanset at ASD først diagnosticeres senere, opfylder disse børn oftere end andre børn de kliniske indikationer for kejsersnit, og det forklarer formodentlig den 20% hyppigere forekomst i konventionelle kohorteanalyser af ASD blandt børn, der er født ved kejsersnit«.

Interessekonflikter: ingen

Curran EA, Dalman C, Kearney PM et al. Association between obstetric mode of delivery and autism spectrum disorder: a population-based sibling design study. JAMA Psychiatry 24. jun 2015 (epub ahead of print).

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen