Content area

|
|

Kirurgi versus antibiotika ved blindtarmsbetændelse

Selv om antibiotikabehandling fører til samme korttidsresultat som laparoskopisk appendektomi er der øget risiko for komplikationer i de efterfølgende tre måneder.
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Der udføres i Danmark over 10.000 appendektomier årligt. Randomiserede studier har tidligere tydet på, at antibiotisk behandling kunne være et alternativ. I et nyt, stort, amerikansk ikkeblindet randomiseret studie med 1.552 patienter sammenlignes effekten af antibiotika versus appendektomi, som næsten altid blev foretaget laparoskopisk (96 %). Efter en måned var der ingen signifikant forskel mellem kirurgi og antibiotika med hensyn patienternes helredsrelaterede livskvalitet (EQ-5D). I løbet af en observationsperiode på tre måneder fik 30% af patienterne i antibiotikagruppen behov for appendektomi og havde flere genindlæggelser og skadestuebesøg end de patienter, som initialt blev behandlet med kirurgi.

Klinisk lektor Mark Bremholm Ellebæk, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Dette store, prospektive randomiserede studie undersøgte ti dages ikkestandardiseret antibtiokabehandling versus kirurgi hos patienter med appendicitis verificeret ved CT af abdomen. Modsat tidligere studier blev patienter med sværere appendicitis og fækulit inkluderet, selv om begge tilstande anses at være betydelige risikofaktorer for et alvorligere forløb. Studiet er specielt interessant i en pandemitid, hvor hospitalskapaciteten kan være begrænset. Den primære effektparameter var EQ-5D efter 30 dage. Her blev antibiotikabehandling fundet non-inferior i forhold til appendektomi, og det samme gjorde sig gældende i subgruppen med fækulit. Efter 90 dage var ca. en tredjedel af patienterne i antibiotikagruppen appendektomeret, og operationsraten var 41% ved tilstedeværelse af fækulit. I antibiotikagruppen blev kun 51 % af patienterne indlagt, men genindlæggelser og besøg i skadestuen efter 90 dage var 24% efter antibiotikabehandling mod 5 % efter kirurgi. Komplikationshyppigheden var højere i antibiotikagruppen 8,1 versus 3,5 pr. 100 deltagere. Ligeledes fandt man en højere hyppighed af perkutan drænage i antibiotikagruppen (2,5 versus 0,5 pr. 100 deltagere) og øget risiko for perforeret appendicitis ved efterfølgende kirurgi. Den højere rate af komplikationer i antibiotikagruppen kunne primært forklares ved tilstedeværelse af fækulit. Samlet kan man konkludere, at syv ud af ti patienter med appendicitis kan undgå kirurgi, og at mange af dem kan behandles ambulant. Tilstedeværelse af fækulit taler for kirurgi«.

The CODA Collaborative. A randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis. N Engl J Med 2020;383:1907-19.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer