Skip to main content

Kolorektal cancer hos patienter med colitis ulcerosa

Opfølgning af næsten 100.000 patienter med colitis ulcerosa fra Danmark og Sverige viser en ca. 70% øget risiko for at udvikle kolorektal cancer i denne patientgruppe.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

11. feb. 2020
2 min.

Det skønnes, at op imod 30.000 personer i Danmark har colitis ulcerosa. Det er kendt, at disse patienter har en øget risiko for at udvikle kolorektal cancer (CRC), men livstidsrisikoen har været vanskelig at bestemme, om end langvarig og udtalt inflammation samt koeksisterende primær skleroserende kolangitis menes at være betydende risikofaktorer. Et nyt epidemiologisk studie baseret på ca. 33.000 danske og 63.500 svenske patienter med colitis ulcerosa, som blev identificeret i de to landes nationale sygdomsregistre, beskriver incidens og dødelighed af CRC. Artiklen konkluderer, at hazard ratio (HR) for incidens af CRC er 1,7 sammenlignet med baggrundsbefolkningen, og at HR med hensyn til død som følge af CRC er 1,5 over for en matchet kontrolpopulation diagnosticeret med sporadisk CRC. Samtidig rapporterer forfatterne dog, at den relative risiko for CRC har været støt faldende i 1969-2017.

Professor Ole Haagen Nielsen, Gastroenheden, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette er et særdeles velgennemført studie af dedikerede epidemiologer. Studiet har inkluderet histopatologiske data, hvilket i høj grad tilsikrer et korrekt tidspunkt for diagnosticering og dermed en mere sikker afklaring af opfølgningsperioden i den store populationsbaserede kohorte, hvori man har beregnet risikoen for udvikling af CRC samt død som følge heraf. Populationen omhandler tillige patienter, der udelukkende har modtaget moderne biologisk behandling. Forfatterne beskriver, at det især er patienter med tidlig debut af colitis ulcerosa, men også dem med primær skleroserende kolangitis, udbredt colitis samt førstegradsslægtninge til patienter med CRC, der har højere risiko. Resultaterne er vigtige og betyder, at gastroenterologer bør revurdere screeningsstrategien med kolonoskopi, idet man i ressourceknappe tider bliver nødt til at foretage en prioritering af, hvilke patienter der skal tilbydes en kolonoskopi – og hvor hyppigt. Det vil naturligvis være optimalt, hvis man kan få udviklet en noninvasiv metode til påvisning af dysplasi i colon, men indtil da bør der ud fra disse epidemiologiske data udarbejdes mere konkrete landsdækkende overvågningsprotokoller til patienter diagnosticeret med colitis ulcerosa«.

Olén O, Erichsen R, Sachs MC et al. Colorectal cancer in ulcerative colitis: a Scandinavian population-based cohort study. Lancet 2020;395:123–31.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen