Skip to main content

Kombination af strålebehandling med immunterapi til patienter med ikkesmåcellet lungekræft

Stereotaktisk strålebehandling kombineret med nivolumab førte til bedre recidivfri overlevelse end strålebehandling alene hos patienter med ikkeoperabel nyopdaget eller recidiverende sygdom.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

7. sep. 2023
2 min.

Med indførslen af immunterapi for nogle år siden har behandling af ikkesmåcellet lungekræft gennemgået en rivende udvikling. Et nyt randomiseret åbent fase 2-studie fra USA undersøger kombinationen af stereotaktisk strålebehandling med immunchekpointhæmmeren nivolumab. På baggrund af fireårsopfølgningen af 141 patienter konkluderer forfatterne, at kombinationen af de to modaliteter førte til en signifikant forbedring af den recidivfrie overlevelse (hazard ratio: 0,38; 95% konfidens-interval: 0,19-0,75)) sammenlignet med stråleterapi alene.

Klinisk lektor, overlæge Seppo W. Langer, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, kommenterer: »I Danmark anvendes stereotaktisk stråleterapi (SBRT) ofte til medicinsk inoperable patienter med ikkesmåcellet lungekræft uden lymfeknudespredning samt ved isoleret parenkymatøst tilbagefald. Effekten er på linje med kirurgi, men lokalt tilbagefald eller fjernmetastaser inden for fem år påvises hos ca. 40%. Dette er det første randomiserede studie, der undersøger effekten og toksiciteten af tillæg af kortvarig samtidig behandling med nivolumab til SBRT i denne patientpopulation. På trods af en række begrænsninger (bl.a. heterogen patientgruppe, moderat antal patienter og kort opfølgningstid på mediant 33 måneder) bestyrker resultatet kraftigt formodningen om, at der også ved lavstadielungekræft og isolerede tilbagefald kan opnås et markant løft af behandlingsresultaterne ved tillæg af immunterapi uden at påføre patienterne uholdbar toksicitet. Der foreligger ikke overlevelsesdata endnu, så endelig konklusion om egentlig praksisændrende behandlingsstrategi må afvente resultaterne af igangværende fase 3-undersøgelser«.

Interessekonflikter Seppo W. Langer angiver konsulent- og undervisningshonorar samt forskningssamarbejde med Roche, Amgen, BMS, Merck, AbbVie. Ægtefælle har aktier i Genmab.