Skip to main content

Kontinuitet i danske almen praksis blandt ældre patienter

Studie af alle danskere over 64 år viser, at i løbet af en 15-årig periode beholdt 39% deres egen læge, 34% foretog ét lægeskift, mens under 5% skiftede læge fire gange eller flere.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

12. okt. 2023
2 min.

Der er enighed om, at især ældre multimorbide patienter har glæde af at holde fast i samme almenpraktiserende læge, da lægekontinuitet er associeret til færre indlæggelser, lavere sundhedsudgifter og lavere dødelighed. Nyt dansk registerstudie opgør lægeskift over en 15-årig periode blandt alle danskere, som er ældre end 64 år. Forfatterne konkluderer, at der er en høj kontinuitet i dansk almen praksis blandt ældre patienter: 39,3% af patienterne holdt fast i samme læge, 34% skiftede læge én gang, 16,3% skiftede to gange, mens 6,3% skiftede tre gange.

Seniorforsker Anders Prior, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, kommenterer: »Listesystemet i Danmark sikrer generelt, at patienter er tilknyttet en fast praktiserende læge, og studiet viser, at dette system fungerer til at opnå kontinuitet i behandlingen over mange år. Det peger på, at der over den relativt lange tid, patienten er i en bestemt praksis, opbygges viden og forståelse for patienten, som kan være med til at forklare de positive effekter af kontinuitet på indlæggelser og dødelighed. Ældre patienter har oftere multisygdom og kræver langvarig opfølgning i almen praksis, hvor den praktiserende læge fungerer som både behandler og tovholder på forløbene. Patienter med multisygdom oplever ofte fragmenterede forløb i sundhedsvæsnet med mange kontakter, sektorovergange og involverede behandlere, men tæt kontakt til egen læge er vist at være med til at opveje ulemperne ved dette. Studiet forholder sig til kontinuitet i forhold til praksistilknytning, men undersøger ikke den relationelle kontinuitet, altså om man møder den samme sundhedsperson fra gang til gang«.

Interessekonflikter ingen.