Skip to main content

Korttidskure med kortikosteroider er ikke uden bivirkninger

Patienter, som fik korttidsbehandling med peroral kortikosteroid, havde en øget risiko for at få sepsis, frakturer og venetromboser.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

9. maj 2017
2 min.

Langtidsfølger til systemisk kortikosteroidbehandling er velbeskrevne, men der er ikke så meget viden om bivirkninger til de kortvarige behandlinger – de såkaldte ”steroidkure”.

I en ny undersøgelse publiceret i BMJ beskrives en analyse af amerikanske data på ca. 1,5 millioner patienter med en sundhedsforsikring, hvoraf ca. 300.000 i løbet af en treårig periode fik mindst én kur med perorale kortikosteroider af op til 30 dages varighed.

De hyppigste årsager til steroidbehandling var luftvejsinfektioner og rygproblemer, og den mest almindelige form for kur var en seksdagesbehandling. Inden for 30 dage efter påbegyndt behandling så man en ca. fem gange højere risiko for sepsis, en ca. tre gange højere risiko for venøs trombose og en ca. to gange højere risiko for fraktur blandt patienterne, som fik steroidkur, sammenlignet med matchede kontroller. Den øgede risiko var næsten lige så høj blandt dem, som fik doser på under 20 mg daglig.

Forfatterne opfordrer til mere fokus på kortidsbivirkninger til steroidkurene.

Professor, overlæge Peter Vestergaard, Aalborg Universitetshospital: ”Studiet støtter tidligere studier, der har vist øget risiko for bl.a. frakturer selv ved lave doser oralt kortikosteroid. Den korte opfølgningstid (< 90 dage) gør det for nogle endepunkter såsom frakturer mindre sandsynligt, at der er tale om en direkte effekt på f.eks. knogletætheden eller muskelstyrken, medens andre såsom sepsis og venøs trombose kan være relaterede – sidstnævnte f.eks. pga. immobilisation relateret til den underliggende tilstand, for hvilken der ordineres kortikosteroid. En mangel ved studiet er, at det ikke inddrager patienter over 65 år, der er i størst risiko for de nævnte risici, plus andre risici såsom diabetes.

Det er heller ikke klart fra studiet, om alle de udskrevne tabletter faktisk indtages i det nævnte interval, da nogle korte kure ikke nødvendigvis opbruger alle udskrevne tabletter.

Et forhold, der også kunne belyses yderligere, er effekten af den underliggende sygdom og sværhedsgraden af denne, da tidligere studier har peget på confounding by indication, dvs. at meget svært syge patienter oftere får større doser af kortikosteroid”.

Waljee AK, Rogers MAM, Lin P et al. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ 2017;357:j1415.

Interessekonflikter: ingen.