Skip to main content

Kritisk læsning af systematiske oversigtsartikler

David Ruben Teindl Laursen1, 2, Stig Brorson3, Andreas Lundh1, 2, 4, Ann Merete Møller5, Camilla Hansen Nejstgaard1, 2, Jacob Rosenberg6 & Asbjørn Hróbjartsson1, 2

25. mar. 2024
13 min.

Hovedbudskaber

Artiklens vigtigste nye budskaber

Denne artikel giver en indføring i kritisk læsning af en systematisk oversigtsartikel. Kernebegreber er forklaret i Tabel 1, som der henvises til undervejs i teksten. Artiklen tager udgangspunkt i følgende patientcase og efterfølgende relevante eksempel på en systematisk oversigt.

CASE

En 51-årig kvinde henvender sig i din praksis pga. skuldersmerter, som er tilkommet over nogle uger. Du undersøger hende og vurderer, at der er tale om subakromielt smertesyndrom (SAPS), hvorfor du henviser hende til fysioterapi. Efter tre mdr. vender hun tilbage, da smerterne ikke er blevet bedre. Hun spørger til en pladsskabende operation i skulderen.

Du finder en systematisk oversigt fra Cochrane (Tabel 1) [6]. I den er følgende forskningsspørgsmål undersøgt: Hos patienter med SAPS i tre mdr. hvad er effekten af subakromiel dekompression, dvs. en pladsskabende operation, sammenlignet med ikkekirurgisk behandling (f.eks. træning), når man måler på smerteintensitet et år senere? Oversigtens forfattere konkluderer, at der formentlig ikke er nogen relevant forskel i effekt mellem dekompression og træning.

HVORFOR SYSTEMATISKE OVERSIGTER?

Det er ofte en udfordring at danne sig et overblik over effekten af en given behandling. Måske er det svært at finde relevante studier. Måske har studierne modstridende resultater eller er af tvivlsom kvalitet. En systematisk oversigt er et studie af studier, hvor forskere systematisk identificerer, analyserer og vurderer disse »primærstudier«. Oversigten er dermed et redskab til at skabe det manglende overblik [7].

Vores eksempel på en systematisk oversigt inkluderer randomiserede forsøg til at vurdere behandlingseffekt, og gennemgangen nedenfor er rettet mod denne slags systematiske oversigter [3]. Mange elementer er dog også relevante for systematiske oversigter med andre typer af kliniske spørgsmål, og som dermed inkluderer andre studiedesign, f.eks. diagnostiske akkuratessestudier [8].

CENTRALE STUDIEKOMPONENTER

En systematisk oversigt består af en række centrale studiekomponenter (Tabel 2). Overordnet vil forskerne ud fra et forskningsspørgsmål og inklusions- og eksklusionskriterier søge efter og udvælge relevante studier (identifikation), indsamle og gennemgå studieresultater f.eks. i en metaanalyse (analyse) og til sidst vurdere tiltroen til den samlede evidens (vurdering). Resultaterne fra de forskellige dele vil typisk blive præsenteret i karakteristiske figurer, f.eks. udvælgelse af studier i et flowdiagram (Figur 1) og en eventuel metaanalyse i et forest plot (Figur 2).

KRITISK LÆSNING AF EN SYSTEMATISK OVERSIGT

Der udgives mange systematiske oversigter, desværre også flere, der ikke er af tilstrækkelig god kvalitet [9], hvilket skærper behovet for veludførte systematiske oversigter. Cochraneoversigter f.eks. følger strenge metodologiske krav og vil ofte være af høj kvalitet. Som læser er det dog vigtigt at være kritisk og selvstændigt vurdere, om en given oversigt er pålidelig, altså om dens resultater og konklusioner er til at stole på. Vi foreslår derfor, at du stiller følgende ti spørgsmål:

Er oversigten det mest relevante studie til at besvare forskningsspørgsmålet?

Forskningsspørgsmålet kan være besvaret af andre bedre eller nyere oversigter (eller af nyere forsøg), som kan være relevante for læseren at inddrage og sammenligne med [10].

Vores eksempel [6] er en opdatering af oversigt fra 2008 [11] foranlediget af nye randomiserede forsøg. Foruden denne nyeste Cochraneoversigt kan man også se på en lignende systematisk oversigt, der er udført og udkommet parallelt med denne [12].

Er oversigtens metoder og analyser fastlagt på forhånd?

Oversigten kan referere til en publiceret protokol eller en offentlig forhåndsregistrering af oversigten, f.eks. i databasen PROSPERO (Tabel 1), og disse kan hjælpe med at sikre gennemsigtighed og overensstemmelse mellem protokol og den færdige oversigt. Metodologiske valg, f.eks. analysemodel, bør være fastlagt på forhånd og ikke truffet på baggrund af primærstudiernes resultater [13]. En oversigt uden en protokol eller registrering bør derfor fortolkes med stor varsomhed [14].

I vores eksempel er den tidligere version forudgået af en publiceret protokol [15], og forfatterne af opdateringen har begrundet protokolafvigelser.

Har oversigten en dækkende og opdateret søgestrategi?

Der findes vejledninger til vurdering af oversigtens søgning [16]. Bl.a. bør forfatterne have søgt i flere relevante databaser, f.eks. MEDLINE og Embase, med korrekt opsatte søgestrategier, f.eks. såkaldte bloksøgninger (Tabel 1). Oversigten bør også have ledt i andre informationskilder, f.eks. grå litteratur (Tabel 1) [17], referencelister og artikler, der citerer de inkluderede studier. For ikke at overse nye studier bør søgningen være nyligt opdateret, f.eks. 6-12 mdr. inden udgivelse, gerne endnu tættere på, hvis det drejer sig om et felt i hastig udvikling (f.eks. behandlinger under COVID-19-pandemien).

Vores eksempel har en veludført søgestrategi opdateret få måneder inden publicering, og forfatterne har søgt i flere bibliografiske databaser, inklusive MEDLINE og Embase, i forsøgsregistrene ClinicalTrials.gov og World Health Organization ICTRP samt i referencelister i de inkluderede studier.

Er udvælgelsen af studier og dataindsamling fra de inkluderede studier udført uafhængigt af mindst to personer?

I udarbejdelsen af oversigten kan der ske fejl f.eks. pga. overseelser ved udvælgelse af studier, dataindsamling eller vurdering af risiko for bias. Dette kan mindskes ved, at to personer udfører de samme opgaver uafhængigt af hinanden og dernæst afklarer uenigheder, eventuelt ved en tredje persons mellemkomst [18, 19], hvilket også er gjort i vores eksempel.

Tager oversigten højde for risiko for bias i de inkluderede studier samt for risikoen for rapporteringsbias (f.eks. publikationsbias)?

En god systematisk oversigt vil også vurdere og inddrage risiko for bias (Tabel 1), typisk vha. et standardiseret værktøj som Risk of Bias (RoB) 2 til randomiserede forsøg [4]. Hvis mange inkluderede studier har høj risiko for bias, kan effekten af en behandling blive systematisk fejlvurderet [20], og denne risiko for bias vil også videreføres til oversigtens resultater.

Desuden kan resultater fra upublicerede studier eller studier, som har målt, men ikke rapporteret et bestemt effektmål, give anledning til rapporteringsbias (Tabel 1), hvis resultaterne ikke har kunnet skaffes på anden vis, f.eks. ved kontakt til forfatterne [21].

I vores eksempel har forfatterne brugt forløberen til [4] og i fortolkningen af deres resultater taget forbehold for, at studierne har høj risiko for bias pga. manglende blinding. For at mindske risikoen for rapporteringsbias har forfatterne søgt i forsøgsregistre efter upublicerede forsøg og undersøgt protokoller for ikkerapporterede effektmål.

Er de inkluderede studier tilstrækkeligt sammenlignelige til, at en metaanalyse er meningsfuld, og er en eventuel betydende statistisk heterogenitet forklaret?

I syntesen af de enkelte studieresultater kan forfatterne lave en metaanalyse til at udregne et vægtet gennemsnit (Tabel 1 og Figur 2), eller de kan lave en kvalitativ opsummering. Hvis studierne vurderes tilstrækkeligt klinisk og metodologisk sammenlignelige, vil en metaanalyse give god mening [22]. Hvis metaanalysen viser betydelig statistisk heterogenitet (Tabel 1), vil effekten for forskellige populationer kunne afvige væsentligt fra metaanalysens vægtede gennemsnit, som altså skal tages med forbehold. Forfatterne kan forsøge at forklare heterogeniteten i (planlagte) subgruppeanalyser eller ved metaregression (Tabel 1).

I vores eksempel har forfatterne udført en metaanalyse af tre sammenlignelige forsøg med træning som kontrol, og de har ikke konstateret statistisk heterogenitet, hvilket også kvalitativt kan ses ved det store overlap mellem de tre forsøgs konfidensintervaller (KI) i Figur 2.

Vil konklusionen om behandlingens effekt afhænge af, om den nedre og øvre grænse af konfidensintervallet var det sande effektestimat?

Resultatet af forfatternes metaanalyse er præsenteret i et forest plot i Figur 2. Samlet var smerteintensiteten på en skala med 0-10 point gennemsnitligt 1,01 point lavere ved operation sammenlignet med træning, og dette var statistisk signifikant forskelligt fra 0 points forskel (95% KI: 1,60 point lavere til 0,42 point lavere, p < 0,001). Det væsentlige er dog, om en sådan beskeden forskel er klinisk relevant (Tabel 1). Forfatterne har på forhånd defineret en forskel på 1,5 point som den mindste klinisk relevante forskel på baggrund af en anden systematisk oversigt, der har undersøgt netop dette [23]. Kigger man på hele bredden af 95% KI, så vil en mulig forbedring på 1,60 point (nedre grænse for KI) lige netop være klinisk relevant (da den er større end 1,5 point), mens 1,01 point (punktestimatet) eller 0,42 point (øvre grænse af KI) ikke vil være det. Denne statistiske usikkerhed – aflæst i KI – er altså en begrænsning og indgår også i forfatternes fortolkning af resultatet.

Kan resultaterne generaliseres til den kliniske kontekst?

I forhold til ekstern validitet kan visse afvigelser fra den kliniske kontekst betyde, at resultaterne måske ikke kan generaliseres, bl.a. hvad angår population, intervention, kontrol og effektmål [24]. I vores eksempel vurderes studiepopulationerne til at være relevante for patienter ligesom vores case, f.eks. når man ser på alder og symptomvarighed.

Har oversigtens konklusioner sikkert belæg i resultaterne og er de uden »spin«?

Forfatterne bør fortolke deres resultater i lyset af eventuelle begrænsninger, som f.eks. risiko for bias. Det vil sige, at de bør vurdere tiltroen til evidensen (Tabel 1). Dette kan f.eks. foregå vha. et værktøj som GRADE [2]. Samtidig bør læseren holde øje med »spin« i konklusionerne, hvor en gavnlig effekt uforbeholdent fremhæves, selvom resultatet havde et bredt KI. I vores eksempel har forfatterne brugt GRADE til at konkludere på afbalanceret vis og uden spin.

Er oversigten kommercielt finansieret, eller har forskerne andre interessekonflikter, der kan have påvirket udarbejdelsen af oversigten?

Kommerciel involvering i oversigter er associeret med mere positive konklusioner, mens indflydelsen på selve resultaterne er mere uklar [25]. Cochraneoversigter som vores eksempel er ikke kommercielt støttede, og forfatterne rapporterede ikke nogen relevante interessekonflikter.

DESIGNVARIANTER

I det ovenstående har vi taget udgangspunkt i en klassisk systematisk oversigt med metaanalyse. Eksempler på andre typer af oversigter og metaanalyser findes i Tabel 1, nemlig kortlægningsoversigter (på engelsk scoping reviews), hurtigoversigter (rapid reviews), paraplyoversigter (umbrella reviews), netværksmetaanalyser og metaanalyser med individuelle patientdata.

RAPPORTERINGSRETNINGSLINJER OG VÆRKTØJER TIL KRITISK VURDERING

For at kunne vurdere et studie på et ordentligt grundlag er det nødvendigt, at forskningsartiklen indeholder visse essentielle oplysninger. For systematiske oversigter findes rapporteringsretningslinjen PRISMA 2020 [26], som kan klargøre for både forfatter og læser, hvad der som minimum bør rapporteres.

De ti spørgsmål ovenfor giver en simpel tilgang til kritisk vurdering af en systematisk oversigt. Til den grundigere gennemgang findes standardiserede værktøjer som AMSTAR 2 og ROBIS [1, 5], der også uddyber mange af spørgsmålene.

FRA EVIDENS TIL HANDLING

Vi har ovenfor fokuseret på ét forskningsspørgsmål med én slags kontrol (ikkekirurgisk behandling, f.eks. træning) og ét effektmål (smerte efter et år). Oversigten inddrager imidlertid også forsøg, hvor kontrolgruppen fik placebokirurgi, og den kigger på andre effektmål, f.eks. smerte efter seks mdr., funktion og skadevirkninger. Dette kan bidrage til det samlede billede af balancen mellem gavnlige og skadelige effekter, og en sådan afvejning indgår ved udarbejdelsen af evidensbaserede anbefalinger, f.eks. kliniske retningslinjer [27]. For vores patientcase findes der to kliniske retningslinjer [28, 29], som også inddrager den gennemgåede oversigt, og ud fra en samlet vurdering af evidensen fraråder de begge operation.

Korrespondance David Ruben Teindl Laursen. E-mail: dlaursen@health.sdu.dk

Antaget 20. februar 2024

Publiceret på ugeskriftet.dk 25. marts 2024

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Taksigelse Stefan Kern Nielsen, Emeka Onwuneme og Kasthuren Ranjan takkes for kommentarer til manuskriptet

Referencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V09230616

doi 10.61409/V09230616

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Summary

Critical reading of systematic review articles

A systematic review provides an overview of primary studies investigating a given research question, e.g., the effect of a certain treatment. Individual study results are sometimes synthesised in a meta-analysis. A critical reader should consider whether the systematic review is relevant and reliable, e.g., does it follow a protocol, address the risk of bias, and consider potential heterogeneity. PRISMA 2020 guideline recommends a minimum set of items that should be reported in a systematic review article, and AMSTAR 2 and ROBIS are tools for critical appraisal of systematic reviews.

Referencer

 1. Shea BJ, Reeves BC, Wells G et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4008
 2. Guyatt G, Oxman AD, Akl EA et al. GRADE guidelines: 1. Introduction - GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):383-94. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.04.026
 3. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al, red. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Version 6.4 (updated August 2023). Cochrane, 2023. www.training.cochrane.org/handbook (5. jul 2023).
 4. Sterne JAC, Savović J, Page MJ et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2019;366:l4898. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l4898
 5. Whiting P, Savović J, Higgins JPT et al. ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol. 2016;69:225-234. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.06.005
 6. Karjalainen TV, Jain NB, Page CM et al. Subacromial decompression surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD005619. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005619.pub3
 7. Hróbjartsson A. Studier af andre studier: systematiske oversigter og metaanalyser. I: Hróbjartsson A, Lundh A, red. Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode. 1. udg. Munksgaard, 2022:263-297.
 8. Deeks J, Bossuyt P, Leeflang M, Takwoingi Y, red. Cochrane handbook for systematic reviews of diagnostic test accuracy. Version 2.0 (updated July 2023). Cochrane, 2023. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.ED000163
 9. Ioannidis JPA. The mass production of redundant, misleading, and conflicted systematic reviews and meta-analyses. Milbank Q. 2016;94(3):485-514. doi: https://doi.org/10.1111/1468-0009.12210
 10. BMJ Best Practice. Multiple systematic reviews on the same question: some considerations, 2022. https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/multiple-systematic-reviews-on-the-same-question/ (24. nov 2023).
 11. Coghlan JA, Buchbinder R, Green S et al. Surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev. 2008;2008(1):CD005619. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005619.pub2
 12. Lähdeoja T, Karjalainen T, Jokihaara J et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2020;54(11):665-673. doi: https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-100486
 13. Tricco AC, Cogo E, Page MJ et al. A third of systematic reviews changed or did not specify the primary outcome: a PROSPERO register study. J Clin Epidemiol. 2016;79:46-54. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.03.025
 14. Sandau N, Aagaard TV, Hróbjartsson A et al. A meta-epidemiological study found that meta-analyses of the same trials may obtain drastically conflicting results. J Clin Epidemiol. 2023;156:95-104. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2023.02.002
 15. Coghlan JA, Buchbinder R, Green S, Bell SN. Surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev. 2006;2006(1):CD005619. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005619
 16. Frandsen TF, Dyrvig AK, Christensen JB et al. En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskr Læger. 2014;176:V02130141.
 17. Hopewell S, McDonald S, Clarke M, Egger M. Grey literature in meta-analyses of randomized trials of health care interventions. Cochrane Database Syst Rev. 2007;2007(2):MR000010. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.MR000010.pub3
 18. Waffenschmidt S, Knelangen M, Sieben W et al. Single screening versus conventional double screening for study selection in systematic reviews: a methodological systematic review. BMC Med Res Methodol. 2019;19(1):132. doi: https://doi.org/10.1186/s12874-019-0782-0
 19. Robson RC, Pham B, Hwee J et al. Few studies exist examining methods for selecting studies, abstracting data, and appraising quality in a systematic review. J Clin Epidemiol. 2019;106:121-135. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2018.10.003
 20. Page MJ, Higgins JPT, Clayton G et al. Empirical evidence of study design biases in randomized trials: systematic review of meta-epidemiological studies. PloS One. 2016;11(7):e0159267. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159267
 21. Page MJ, Sterne JAC, Boutron I et al. ROB-ME: a tool for assessing risk of bias due to missing evidence in systematic reviews with meta-analysis. BMJ. 2023;383:e076754. doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076754
 22. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. Introduction to meta-analysis. 2nd ed. Wiley, 2021. doi: https://doi.org/10.1002/9781119558378
 23. Hao Q, Devji T, Zeraatkar D et al. Minimal important differences for improvement in shoulder condition patient-reported outcomes: a systematic review to inform a BMJ Rapid Recommendation. BMJ Open. 2019;9(2):e028777. doi: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028777
 24. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R et al. GRADE guidelines: 8. Rating the quality of evidence-indirectness. J Clin Epidemiol. 2011;64(12):1303-10. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2011.04.014
 25. Hansen C, Lundh A, Rasmussen K, Hróbjartsson A. Financial conflicts of interest in systematic reviews: associations with results, conclusions, and methodological quality. Cochrane Database Syst Rev. 2019;8(8):MR000047. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.MR000047.pub2
 26. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n71
 27. Schroll JB, Jeppesen BT, Møller MH et al. Kritisk læsning af kliniske retningslinjer. Ugeskr Læger. 2024;186(6):V09230579. doi: https://doi.org/10.61409/V09230579
 28. Vandvik PO, Lähdeoja T, Ardern C et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline. BMJ. 2019;364:l294. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l294
 29. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (impingement syndrom/rotator-cuff syndrom), 2021. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/NKR_skulder/NKR-05-skuldersmerter-retningslinje-final.ashx (29. aug 2023).