Skip to main content

Langtidseffekterne af høj forekomst af belastende eller traumatiske oplevelser i barndommen er omfattende

Flere eller langvarige, belastende eller traumatiske oplevelser i barndommen kan få betydning for det generelle helbred som voksen. En ny metaanalyse har belyst den globale prævalens af traumatiske barndomsoplevelser hos en halv million voksne fra 22 forskellige lande.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

20. feb. 2024
3 min.

Traumatiske oplevelser i barndommen er målt i talrige store undersøgelser, oftest med skemaet ACE (Adverse Childhood Experience Questionnaire), som omfatter spørgsmål om fysisk vanrøgt, seksuelt misbrug, følelsesmæssig neglect, omsorgssvigt i bred forstand, vold i hjemmet, forældre med psykisk sygdom, misbrug eller fængselsstraf og skilsmisse eller dødsfald hos forældre. Forekomst af traumatiske barndomsoplevelser er vist at være stærkt associeret med en lange række negative livsforhold i voksenalderen, f.eks. forekomst af misbrug, PTSD og depression. Også overvægt, hjerte-kar-sygdom, cancer, diabetes og kranietraumer er vist at forekomme hyppigere hos individer, som har oplevet flere traumatiske begivenheder i barndommen. Der synes at være en næsten synergetisk effekt i forhold til antallet af belastende eller svært stressende oplevelser: Jo flere ACEs et individ har oplevet, jo større risiko for både psykisk og fysisk sygdom og misbrug senere i livet. En stort anlagt oversigt (metaanalyse) belyser nu prævalens og fordeling af belastende eller traumatiske oplevelser i børnelivet hos en halv million voksne.

Professor, overlæge Anne Thorup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, København, kommenterer: »Metaanalysen har til formål at sammenligne forskellige studier og belyse, hvordan belastende barndomsoplevelser (ACEs) fordeler sig globalt, geografisk og i forhold til demografiske, socioøkonomiske og kliniske karakteristika. Forekomst af ACEs rapporteres ofte som 0, 1, 2, 3, 4+, fordi det er vist, at særligt de individer, som har over 4 ACEs, har forhøjet risiko for en række negative livsudfald. 206 studier blev systematisk udvalgt og analyseret, indeholdende data fra i alt 546.458 individer, fra 22 lande, især fra Nordamerika og Europa. Forskerne fandt, når de samlede alle resultaterne, at 39,9% af en befolkning ikke har nogen ACEs, 22,4% har én, 13% har to, 8,7% har tre, og 16,1% har fire eller flere. Forskerne fandt også, at forekomst af 4+ ACEs er højere i mellem- til lavindkomsthusstande og for individer med psykisk sygdom eller misbrug. Der fandtes også højere forekomst af 4+ ACEs blandt raceetniske minoritetsgrupper, f.eks. i Nordamerika. Desuden fandt man, at forekomst af 0 ACEs var lavere blandt individer dømt for kriminalitet, og at flere med latinamerikansk baggrund havde 4+ ACEs. Der var nogen evidens for, at flere mænd end kvinder angav ikke at have nogen ACEs. Forskerne konkluderer, at der overordnet set var temmelig enslydende forekomst af fordelingen af ACEs-score i de valgte studier, men en betydelig forskel mellem andelen med 4+ACEs afhængig af sociale og økonomiske forhold. Traumatiske barndomsoplevelser påvirker barnets psykologiske og biologiske udvikling i retning mod større tilbøjelighed til risikoadfærd i ungdom og voksenliv, f.eks. misbrug og manglende sundhedsfremmende adfærd, som i sidste ende kan føre til tidlig død og også overføres til næste generation i form af utilstrækkelig omsorg og tryghed for egne børn. Samfundsbaserede beskyttende faktorer kan medvirke til, at dette ikke sker«.

Interessekonflikter ingen.