Skip to main content

Langtidsfølger til mild COVID-19

Dansk registerstudie konkluderer, at den absolutte risiko for alvorlige komplikationer til mild COVID-19 er lav.

Foto: colourbox
Foto: colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

8. jun. 2021
2 min.

Selvom vi i medierne hører meget om de svære, indlæggelseskrævende tilfælde, er langt de fleste COVID-19-tilfælde relativt milde. Nyt dansk registerstudie opgør hyppigheden af alvorligere langtidsfølger til ikkeindlæggelseskrævende COVID-19 under den første pandemibølge i perioden 27. februar til 31. maj 2020. Forfatterne identificerer studiepopulationen på baggrund af en positiv test for SARS-CoV-2 blandt de danskere, som i de efterfølgende 14 dage ikke blev indlagt på hospitalet eller døde. Næsten 9.000 personer blev inkluderet. De blev ved hjælp af forskellige registre fulgt med hensyn til en lang række udfald, herunder opstart på ny medicin, hospitalskontakter og besøg hos praktiserende læge. Sammenlignet med en kontrolgruppe uden COVID-19 havde studiepopulationen højere risiko for dyspnø, dyb venetrombose (DVT), besøg hos egen læge og opstart af bronkodilatatorer og triptaner, Forfatterne rapporterer dog, at absolut risiko for disse udfald var lav.

Specialeansvarlig overlæge Signe Worm, Infektionsmedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Studiet er udført under første bølge af COVID-19, hvor der først var stærkt begrænset adgang til test, sidenhen kun test af dem med moderat-alvorlige symptomer og til sidst test af alle med symptomer på COVID-19. Indikation for test er uoplyst. Generelt har patienter med mild sygdom en lavere andel af komorbiditet end i den COVID-19-negative gruppe i dette studie – en del positive med milde symptomer fra første bølge må antages at være ansatte i sundhedssektoren. Der ses ingen øget forekomst af alvorlige komplikationer til COVID-19 såsom stroke eller psykoser. Forfatterne påpeger selv, at der er en risiko for underestimering af komplikationerne grundet manglede kapacitet i sundhedsvæsenet i studieperioden, samt at en opfølgningsperiode på seks måneder måske er for kort til at fange omfanget af disse tilstande. Omend dette kan have introduceret bias, er forfatternes konklusion, at patienter med mildt COVID-19-forløb ikke ender med at have alvorlige eller hospitalskrævende kroniske tilstande, fraset lav absolut risiko for DVT, en diagnose med dyspnø eller øget brug af bronkodilatorer, vigtig at have in mente, da størstedelen af patienter med COVID-19 netop har mild sygdom«.

Lund LC, Hallas J, Nielsen H et al. Post-acute effects of SARS-CoV-2 infection in individuals not requiring hospital admission: a Danish population-based cohort study. Lancet Infect Dis (online 10. maj 2021).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen