Skip to main content

Lung fluid balance in chronic heart failure

Læge Katrine Mikala Müllertz: Forf.s adresse: Baagøes Allé 8A, 1 tv., DK-5700 Svendborg. E mail: kat.mikala@gmail.com Forsvaret finder sted den 18. maj 2007, kl. 13.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet. Bedømmere: Peter Norsk, Jørgen Frøkiær og Heimo Mairbâurl (Tyskland). Vejledere: Stig Haunsø, Thomas Jonassen og Ole Amtorp .

7. maj 2007
2 min.

Denne ph.d.-afhandling udgår fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Hjerteinsufficiens er en patofysiologisk tilstand, som medfører øget fyldningstryk i venstre ventrikel og lungeødem. Patienter med kronisk hjerteinsufficiens (CHF) fremtræder ofte klinisk velkompenseret uden dyspnø og synes således at adaptere sig til det forhøjede pulmonale tryk.

Formålet var at undersøge betydningen af de specifikke vandtransporterende cellemembrankanaler aquaporiner (AQP), samt den epiteliale Na+ transportør (ENaC), Na+ -K+ -ATPasen, og kloridtransportøren, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), for lungeødemdannelse og resorption hos rotter med eksperimentelt fremkaldt CHF. Western blot data og immunohistokemisk analyse påviste en nedregulering af AQP1-ekspressionen i lungerne hos rotter med CHF, der kunne være en kompensatorisk mekanisme som virker beskyttende over for udvikling af ødemdannelse i lungerne ved CHF. Den alveolære clearance (AFC) blev undersøgt ved instillation af en opløsning med 125 I-albumin med og uden amilorid i lungerne på rotter med og uden CHF. Resultaterne viste, at der var en øget amilorid ufølsom AFC hos rotter med svær CHF i forhold til kontrolrotterne. Dette kunne tyde på, at AFC hos rotter med svær CHF ikke er medieret via amiloridfølsomme ENaC men via alternative transportveje. Western blot data afslørede ændringer i ekspressionen af de enkelte ENaC-subenheder, tydende på en ændring fra highly selective til øget forekomst af nonselective ENaC hos rotter med svær CHF. Ekspressionen af CFTR og Na+ -K+ -ATPase var uændret. Ekspressionen af AQP5 var signifikant nedsat, hvilket kunne tyde på, at AQP5 ikke spiller nogen afgørende rolle for vandreabsorptionen i alveole epitelet.