Skip to main content

Medicinforbruget blandt akut indlagte medicinske patienter

Læge Bente Glintborg: Forf.s adresse: Hybenvej 46, DK-2830 Virum. E-mail: glintborg@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 18. januar 2008, kl. 14, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Nørre Alle, København Bedømmere: Christian Torp-Pedersen, Jesper Hallas og Birgitte Brock . Vejledere: Kim Dalhoff og Henrik Enghusen Poulsen .

14. dec. 2007
2 min.

###vp53273-1###

En ufuldstændig medicinanamnese giver risiko for medicineringsfejl og mistolkning af symptomer. Formålet med afhandlingen var at vurdere nøjagtigheden af patienters selvrapporterede lægemiddelforbrug, når data fra et struktureret interview blev sammenlignet med receptdata og medikamentanalyser. Afhandlingen udgår fra Klinisk Farmakologisk afdeling, Rigshospitalet, og patientinklusionen foregik på akut medicinsk modtageafsnit, Bispebjerg Hospital.

Interview blev foretaget blandt 500 akut indlagte medicinske patienter ved indlæggelsen og igen efter udskrivelsen i patientens eget hjem. Receptdata (PR) og medicinoplysninger fra hospitalsjournalen blev indhentet på alle patienter. Blod- og urinprøver indsamlet i relation til interviewene blev analyseret for udvalgte lægemidler (amlodipin, bendroflumethiazid, digoxin, glimepirid, simvastatin) og rusmidler (amfetamin, barbiturat, benzodiazepiner, cannabis, kokain, metadon, opiat), og resultaterne sammenlignet med patienternes selvrapporterede forbrug.

Ved indlæggelsen rapporterede patienterne et median forbrug på 3 receptpligtige lægemidler (POM), hvoraf 6% ikke var registrerede i patienternes PR. Sammenlagt undlod patienterne at rapportere 19% af de POM, som ifølge deres receptdata var indkøbt i ugen op til indlæggelsen. Ved hjemmebesøget var det tilsvarende antal 11%. Hjertemedicin (ATC gruppe C) var den medicintype, som blev rapporteret i højest overensstemmelse med PR. Specielt ældre patienter rapporterede i uoverensstemmelse med receptdata. Overensstemmelsen mellem lægemiddelanalyser og selvrapporteret forbrug af de fem lægemidler var generelt høj (kappa for alle lægemidler > 0,79). En screening for urinindhold af rusmidler blev foretaget blandt 100 tilfældigt udvalgte patienter ved indlæggelsen. Ingen patienter havde positiv screening for amfetamin eller kokain. I alt 12 patienter (12%) havde en screening positiv for stoffer, som ikke var blevet rapporteret ved interviewet (cannabis: 5 patienter, benzodiazepin: 7 patienter). Patienterne var generelt troværdige, når de benægtede brug af de enkelte stoffer (negativ prædiktiv værdi > 92%).

Receptdata tyder således på, at der på trods af strukturerede lægemiddelinterviews sker en betydelig underrapportering af lægemiddelforbruget - selv når interviewene foretages i patientens hjem. Dette taler for anvendelse af receptdata i klinikken, specielt blandt ældre patienter. For behandlende læger er patienternes receptdata umiddelbart tilgængelige via www.medicinprofilen.dk. Lægemidler med misbrugspotentiale og illegale stoffer anvendes kun af få patienter. Imidlertid underrapporteres brugen af benzodiazepin og cannabis ofte, og rusmiddelanalyse kan eventuelt overvejes ved diagnostisk uafklarede patienter.