Skip to main content

Mental disorder and violence among young criminals

Læge Niels Patrick Gosden: Forf.s adresse: Folevadsvej 14, DK-2400 København NV. E-mail: npg@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 30. april 2004, kl. 13.00 i Hannover Auditoriet, Bygning 20, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, København. Bedømmere: Lisbeth Kortegaard, Ellen Kjelsberg , Norge og Jens Lund . Vejledere: Mag.scient.soc. Tavs Folmer Andersen, Dorte Sestoft, Peter Kramp og cand.stat. Gorm Gabrielsen .

4. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Ph.d.-projektet er udført i forbindelse med min ansættelse som forskningsassistent på Retspsykiatrisk Klinik i perioden november 1997 til februar 2002. Afhandlingen bygger på et sammendrag samt en publiceret og to indsendte artikler.

Formålet har været at 1) estimere prævalensen af psykiske sygdomme blandt 15-17-årige varetægtsfængslede, at 2) estimere associationer mellem psykiske lidelser og voldskriminalitet blandt 15-17-årige varetægtsfængslede, samt at 3) identificere prædiktorer for skizofreni blandt 15-19-årige kriminelle.

Til dette er udført et klinisk projekt (formål 1+2) og et registerprojekt (formål 3). I det kliniske projekt, som var en tværsnitsundersøgelse med brug af psykiatriske interview (N=100 drenge), blev der fundet psykiske lidelser blandt 71%, og 5% havde tidligere psykiatrisk indlæggelse. Der blev ikke fundet en association mellem psykiske lidelser og voldskriminalitet.

I registerprojektet, som var et historisk followup, blev alle 15-19-årige kendt af Kriminalforsorgen i perioden 3.11. til 4.12.1992 (N=780) undersøgt i Det Psykiatriske Centralregister, Det Centrale Kriminalregister og Dødsårsagsregisteret i år 2001 (8,7 års followup).

Psykiatrisk indlæggelse før alderen 15-19 var prædiktor for senere indlæggelse for skizofreni (OR=1,83 [1,49;2,12]). En voldsdom i alderen 15-19 var prædiktor for senere indlæggelse for skizofreni (OR=4,59 [1,54;13,74]).

På baggrund af den høje prævalens anbefales det, at unge varetægtsfængslede screenes for psykisk sygdom, samt at unge kriminelle med tidligere psykiatrisk indlæggelse og voldsdom identificeres, idet de har øget risiko for skizofreni.