Skip to main content

Mere effektiv trombolyse til iskæmisk apopleksi

Behandling med tenecteplase forbedrer signifikant reperfusionen sammenlignet med trombolyse med alteplase

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk
11. maj 2018
02 min

Iskæmisk apopleksi udgør omkring 80% af alle apopleksitilfælde. Patienter med symptomer, som tyder på akut apopleksi, skal indlægges på den nærmeste trombolyseenhed, hvor man inden for et tidsvindue på ca. 4,5 time efter symptomdebut kan give trombolyse. Efterfølgende trombektomi med mekanisk fjernelse af tromben kan primært tilbydes til patienter med okkluderende embolier i den distale del af arteria carotis interna og i den proksimale del af arteria cerebri media. I et nyt studie undersøges, om man kan opnå en mere effektiv trombolyse forud for trombektomi ved at anvende tenecteplase sammenlignet med alteplase. Tenecteplase er mere fibrinspecifik end alteplase, har en længere halveringstid, og kan gives som en bolusinjekion. På baggrund af data fra 200 patienter med iskæmisk apopleksi viser forfatterne, at en signifikant forbedring af perfusionen blev opnået hos 22% af patienterne, som fik tenecteplase, versus hos 10%, som fik alteplase.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Selv om tenecteplase synes at byde på farmakologiske fordele sammenlignet med alteplase, har man i studier af trombolysebehandling ved akut myokardieinfarkt ikke fundet signifikante forskelle i effekt og sikkerhed af de to behandlinger. Fase 2-undersøgelser af tenecteplase versus alteplase ved iskæmisk apopleksi har ikke givet entydige resultater. En metaanalyse af to fase 2-studier omfattende i alt 146 patienter, hvor man sammenlignede tenecteplase 0,25 mg/kg med sædvanlig dosis af alteplase 0,9 mg/kg, viste dog signifikant hyppigere rekanalisering 24 timer efter behandling med tenecteplase (71% for tenecteplase vs. 43% for alteplase) og hyppigere klinisk bedring efter både 24 timer og 90 dage. I det aktuelle studie blev der anvendt samme dosering, og her fandt man også hyppigere reperfusion ved behandling med tenecteplase uden øget hyppighed af intracerebral blødning (1% i begge grupper). Trombektomi blev udført på en fjerdedel af patienterne i begge grupper. Studiet viser tendens til hyppigere klinisk bedring hos patienter behandlet med tenecteplase, men en endelig vurdering af effekt og sikkerhed ved behandlingen må afvente resultaterne af de to igangværende større undersøgelser, som begge forventes afsluttet i løbet af det kommende år”.

Campbell BCV, Mitchell PJ, Churilov L et al. Tenecteplase versus alteplase before thromectomy for ischemic stroke. N Engl J Med 2018;378:1573-82.

Interessekonflikt: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen