Skip to main content

Migræne bør betragtes som en kardiovaskulær risikofaktor

Et dansk registerstudie viser, at personer med migræne har 1,5-2 gange øget risiko for at få blodprop i hjertet, apopleksi og venøs trombose.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

7. feb. 2018
2 min.

Omkring 15% af danskerne lider af migræne. Ved at anvende data fra Landspatientregistret indsamlet over 19 år og sammenligne over 51.000 patienter med migræne med ca. 510.000 matchede kontrolpersoner har et dansk forskerteam kunnet estimere risikoen for en række kardiovaskulære sygdomme hos personer med migræne. Selv om den undersøgte migrænepopulation var ung med en gennemsnitsalder på ca. 35 år, og det absolutte antal af kardiovaskulære udfald ikke var stort, var der blandt personer med migræne en 1,5-2 gange højere risiko for at få akut myokardieinfarkt, venøs tromboemboli og både iskæmisk og hæmoragisk apopleksi end blandt kontrolpersonerne. Associationen var stærkere blandt patienter som oplevede aura før anfald og stærkere blandt kvinder end blandt mænd. Blandt mulige mekanismer nævnes immobilisering i forbindelse med anfald og højt forbrug af nonsteroide antiinflammatoriske stoffer hos patienter med migræne.

Professor David Gaist, Syddansk Universitet kommenterer:

»En del studier har rapporteret en sammenhæng mellem migræne, især migræne med aura, og øget risiko for kardiovaskulære sygdomme (CVD). Det danske studie bidrager med langtidsdata for et stort antal patienter, og studiet er originalt i sin belysning af sammenhængen mellem CVD og migræne. Studiet er alene baseret på registerdata. Følgelig er oplysninger om visse faktorer, der kan skævvride resultaterne kun delvist (f.eks. rygning) eller slet ikke (brug af p-piller) adresseret. Detaljerede oplysninger om patienternes migræne er sparsomme. I hvor høj grad ligner studiets patienter dem, man ser i almen praksis, hvor flertallet af hovedpinepatienter behandles? Begrænsningerne til trods er studiet et vigtigt bidrag til vores viden om relationen mellem migræne og CVD. For den enkelte patient med migræne er det vigtigt at understrege, at de absolutte risici er meget beskedne. Studiet understreger behovet for yderligere undersøgelser af sammenhængen, gerne med kliniske detaljer«.

Adelborg K, Szepligeti SK, Holland-Bill L et al. Migraine and risk of cardiovascular diseases: Danish population based matched cohort study. BMJ 2018;308:k96.

Interessekonflikter: ingen.