Skip to main content

Mobil på cykel

Cand.scient. Jens Troelsen: Forf.s adresse: Institut for Idræt og Biomekanik, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. E-mail: jtroelsen@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 2. juni 2004. Bedømmere: Lone Schmidt, Lars Iversen og Bernard Jeune . Vejleder: Jørn Hansen .
4. nov. 2005
02 min

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Formålet med afhandlingen er at undersøge kvaliteter og barrierer forbundet med cykling som transportform. Fokus i afhandlingen er rettet mod trafikantens livsverden. Et centralt spørgsmål er at undersøge, hvorfor personer med samme transportbehov hhv. vælger og fravælger cykling som transportform. En nuanceret viden herom kan anvise mulige strategier for sundhedsfremme via cykling. Dannelse af empiri i relation hertil er foretaget med kvantitative og kvalitative metoder.

De kvantitative undersøgelser består af spørgeskemaer udsendt i alt fire gange fordelt over tre år til 677 odenseanere i alderen 15-55 år. De longitudinelle data, der fremkommer heraf viser bl.a., at de største motivationer associeret med cykling er den forbundne fysiske aktivitet under åben himmel kombineret med trafikal frihed. Omvendt er de største barrierer, at transportbehovet kan opleves som for stort i en samtidig erkendelse af, at en vis magelighed og bekvemmelighed gør sig gældende i transportmiddelvalget.

Den kvalitative undersøgelse består af 12 forskningsinterview fordelt med seks daglige cyklister og seks daglige bilister udvalgt repræsentativt i alderen 22-54 år. Interviewundersøgelsen viser, at transportmiddelvalget i høj grad er relateret til trafikantens identitet og levemåde. Som konsekvens af den nære sammenhæng kan valg af cyklen medføre en omlægning til en generelt sundere livsstil, herunder ændrede kost-, ryge- og motionsvaner.

Afhandlingen viser, at cykling opfylder andet end transportbehov, men også ønsker om fysisk aktivitet, sundhed, naturoplevelser og trafikal frihed. En kvalitetsbetinget mobilitet , der står i skarp kontrast til en metrisk mobilitetsopfattelse , der foranlediger den accelererende vækst i bilisme.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen