Skip to main content

Motivation er vigtig. ISQua-konference 2005

Udviklingschef Janne Lehmann Knudsen, e-mail: jalekn@shf.kbhamt.dk Cand.oecon. Morten Freil

16. mar. 2006
2 min.

The International Society for Quality in Health Care (ISQua) afholdt i oktober sin 22. konference med titlen Innovation for Quality. På konferencen belystes nye tilgange til kvalitetsudvikling, og hvorledes der internationalt arbejdes med at definere, måle og forbedre kvaliteten. Temaer var: patientsikkerhed, kroniske sygdomme, ledelse og kvalitetsudvikling, arbejdskraft og kvalitet, akkreditering og ekstern evaluering, kvalitetsmetoder, måling af kvaliteten, E(lektronisk)-sundhed og kvalitet.

Konferencen bød på 240 præsentationer. Nyt var breakfastmeetings, hvor en mindre kreds drøftede specifikke emner.

Der var flest deltagere fra Canada, USA, Australien og England. Danmark var velrepræsenteret med 42 deltagere fra amterne og H:S. Også Sundhedsstyrelsen, Det Danske Institut for Kvalitet og Akkreditering og repræsentanter for de nationale kvalitetsprojekter deltog.

Konferencen var veltilrettelagt, og oplæggene var af høj kvalitet. Temaet patientsikkerhed havde fokus på at forebygge utilsigtede hændelser. Strategier og konkrete metoder hertil fyldte betydeligt. Interessant var resultaterne fra en undersøgelse af, hvornår og hvordan en systematisk indsats virker. Standardisering af klinisk praksis på kritiske områder og teamarbejde er væsentlig. I flere oplæg belystes patienternes oplevelse af fejl og utilsigtede hændelser.

Der er tiltagende opmærksomhed på det stigende antal patienter med kronisk sygdom med fokus på evidensbaseret praksis, tværgående patientforløb, primærsektoren og opbygning af patienternes kompetence med the Chronic Care Model som referenceramme.

Ønsket om styring ud fra kvalitetsdata og krav om synliggørelse af data stiller krav om at præsentere store datamængder, uden at relevant information tabes. Der er risiko for fejlagtige konklusioner, hvis man er for begrænset i antallet af indikatorer.

Kravet til kvalitetsstyring synes at være universelt, og akkreditering fremstod som overordnet tilgang. Det er målet at understøtte de lokale udviklingsprocesser og at motivere den enkelte kliniker. Der skal kunne vælges mellem alternative metoder. Lean-modellen blev præsenteret som en blandt flere muligheder. Det er udviklingen, at kvalitetsarbejdet professionaliseres og understøttes af kompetente enheder, så opmærksomheden ikke fjernes fra det kliniske arbejde.

Økonomiske incitamenter afprøves som redskab til at styre klinisk adfærd. Incitamentsstrukturen for praktiserende læger i England blev præsenteret som eksempel herpå.

Der var opmærksomhed på brugerperspektivet og partnerskab mellem patient og behandler.

Trods internationale forskelle mellem sundhedsvæsenerne er udfordringerne i at sikre kvaliteten overvejende de samme.

Information om program og præsentationer findes på ISQuas hjemmeside www.Isqua.org