Skip to main content

Mycoplasma hominis-meningitis hos et præmaturt barn med hydrocefalus

Afdelingslæge Peter Ehlert Nielsen, reservelæge Susanne Poulsen, afdelingslæge Helle Krogh Johansen & professor Gorm Greisen H:S Rigshospitalet, Neonatalklinikken og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

31. okt. 2005
6 min.


I Danmark fødes der pr. år ca. 4.500 børn med en gestations-alder på mindre end 36 uger. Præmaturitet er forbundet med en høj morbiditet og mortalitet. En velkendt komplikation er hydrocefalus, der oftest ses som følge af blødninger i hjernens ventrikelsystem. Differentialdiagnostisk kan hydrocefalus også være forårsaget af misdannelser, infektioner, tumorer m.m. Nedenfor beskrives et sjældent tilfælde af Mycoplasma hominis -meningitis hos en præmatur pige, der først havde hydrocefalus.

Sygehistorie

Der var ukompliceret graviditet frem til fire dage før fødslen, hvor mater fik feber og influenzalignende symptomer. Der var tillige tegn på begyndende fødsel. Mater blev behandlet med vehæmmende medicin, betamethason, ampicillin og metronidazol, der senere blev suppleret med gentamicin pga. leucocytose og fortsat febrilia. Fødslen lod sig ikke bremse, og barnet, en pige, blev født ved en normal vaginal fødsel i uge 28 + 1. Fødselsvægt = 1.255 g. Apgarscore 9/1 min, 9/5 min. De første dage var barnet stabilt med helt alderssvarende adfærd. C-reaktivt protein var < 10 mg pr. l. På dag 6 var der tiltagende bradykarditendens. Der blev taget blod og luftvejssekret til dyrkning, og der blev påbegyndt behandling med ampicillin 200 mg pr. kg pr. dag og gentamicin 5 mg pr. kg hver 48. time. To dage senere blev der fundet vækst af Staphylococcus epidermidis i en bloddyrkning, og den antibiotiske behandling blev ændret til cefuroxim 50 mg pr. kg pr. dag og gentamicin. Ved en ultralydskanning (UL) af cerebrum sås en lille blødning i højre lateralventrikel - grad 2 jf. klassifikation ad modum Papille [1]. De følgende dage var der tiltagende apnøtendens, og behandlingen blev suppleret med doxapram (respirationsstimulerende) 0,5-2,5 mg pr. kg pr. time. Ved en ny UL på dag 13 sås dilatation af hjernens lateralventrikler. Der var ingen yderligere blødning. Ved en lumbalpunktur blev der fundet 3.425 leucocytter pr. ml, ni erytrocytter pr. ml og lavt spinalglukose (Tabel 1 ). Der blev ikke fundet nogen mikroorganismer ved direkte mikroskopi. På mistanke om meningitis blev der iværksat behandling med ampicillin 400 mg pr. kg pr. dag og cefotaxim 150 mg pr. kg pr. dag. Fra dag 13 til dag 19 blev pigen tappet fem gange via fontanellepunktur som aflastende behandling af hydrocefalus. På dag 19 var der vækst af gramnegative stave i cerebrospinalvæsken (CSV), og behandlingen blev suppleret med ciprofloxacin 20 mg pr. kg pr. dag i ni dage. Senere identificeredes væksten i CSV som Mycoplasma hominis følsom for ciprofloxacin. M. hominis blev påvist i alle CSV-prøver, der var taget før ciprofloxacinbehandlingen, mens alle efterfølgende CSV-prøver var uden vækst. C-reaktivt protein steg fra dag 17 til dag 20 til 25 mg pr. l for igen at normaliseres over seks dage. Udvikling i celletælling af spinalvæsken, spinalglukose og spinalprotein fremgår af Tabel 1.

Pigens hydrocefalus regredierede ikke og 11/2 måned gammel fik hun anlagt ventrikuloperitoneal shunt.

Diskussion

M. hominis er naturligt forekommende i fødselsvejen. Nyfødte børn kan være smittet in utero eller ved fødslen. Kolonisation af centralnervesystemet (CNS) forårsaget af M. hominis er beskrevet at forekomme med varierende hyppighed. Waites et al undersøgte i to prospektive studier henholdsvis 100 og 318 overvejende præmature børn, der blev lumbalpunkteret pga. mistanke om sepsis/meningitis eller i ti tilfælde for at aflaste hydrocefalus [2, 3]. De fandt fem ud af 100 og ni ud af 318 tilfælde med vækst af M. hominis i cerebrospinalvæsken. Tilsvarende påviste Valencia et alM. hominis i cerebrospinalvæsken hos ni ud af 69 nyfødte børn, hos hvem man havde mistanke om sepsis [4]. Disse høje prævalenser af M. hominis CNS-kolonisation har dog ikke kunnet genfindes i andre studier [5]. I de fleste tilfælde er denne kolonisation uden betydning for barnet, der eliminerer mykoplasma uden at der ses symptomer eller abnorme paraklinisk fund. Der er dog kasuistisk beskrevet en række klinisk signifikante CNS-infektioner hos nyfødte, oftest præmature. Hos voksne kan M. hominis medføre pyelonefritis, endometritis, salpingitis og postpartum feber, og i tilfælde af svækket immunforsvar forårsager M. hominis sår-infektioner, artritis, osteomyelitis m.m.

I næsten alle beskrevne tilfælde med M. hominis-infektion i CNS er hydrocefalus en del af sygdomsbilledet. I dette tilfælde viste lumbalpunkturen et højt antal leukocytter uden blodtilblanding, hvorved mistanken om meningitis blev rejst. Ved efterfølgende fontanellepunkturer blev der ikke fundet samme forhøjelse af leukocyttallet. Her var erytrocyttallet forhøjet hidrørende fra den lille intraventrikulære blødning. Spinalglukose var lavt, men dette er karakteristisk for såvel meningitis som for posthæmoragisk hydrocefalus. Det er overvejende sandsynligt, at M. hominis-infektionen hos dette barn har medvirket til udvikling af hydrocefalus, men dette kan ikke sikkert afgøres pga. konkurrerende årsag i form af blødning. Posthæmoragisk hydrocefalus er dog sjældent en komplikation ved mindre blødninger.

Vi anbefaler undersøgelse for M. hominis i tilfælde af meningitis eller hydrocefalus af ukendt årsag, specielt såfremt der foreligger svækkelse af barnets immunforsvar.

Udsået på standardmedier gror M. hominis dårligt og vil let blive overset. Hvis der søges specifikt efter M. hominis skal der udsås på berigede agarplader. Alternativt kan mikroorganismen påvises ved polymerasekædereaktionsteknik.

M. hominis-meningitis kan med succes behandles med quinoloner.


Summary

Mycoplasma hominis meningitis in a premature baby with hydrocephalus

Ugeskr Læger 2005;167:2416-2417

Mycoplasma hominis was isolated from cerebrospinal fluid (CSF) in a 13-day-old premature baby. CSF from five following ventricular taps done to relieve hydrocephalus all grew M. hominis. Due to the slow growth of this microorganism, treatment was delayed. When treatment with ciprofloxacin was started, the microorganism disappeared. The low spinal glucose level increased, and the sligh tly increased C-reactive protein level normalised. The hydrocephalus was judged to have been caused by the M. hominis meningitis. This article also discusses the significance of M. hominis infections in children in general.


Peter Ehlert Nielsen , Linde Allé 25, DK-5230 Odense M. E-mail: peter.ehlert@mail.dk

Antaget: 9. september 2004

Interessekonflikter: Ingen angivet

En fuldstændig litteraturliste kan rekvireres hos forfatterne.Summary

Summary Mycoplasma hominis meningitis in a premature baby with hydrocephalus Ugeskr L&aelig;ger 2005;167:2416-2417 Mycoplasma hominis was isolated from cerebrospinal fluid (CSF) in a 13-day-old premature baby. CSF from five following ventricular taps done to relieve hydrocephalus all grew M. hominis. Due to the slow growth of this microorganism, treatment was delayed. When treatment with ciprofloxacin was started, the microorganism disappeared. The low spinal glucose level increased, and the slightly increased C-reactive protein level normalised. The hydrocephalus was judged to have been caused by the M. hominis meningitis. This article also discusses the significance of M. hominis infections in children in general.

Referencer

  1. Papile LA, Burstein J, Burstein R et al. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage: a study of infants with birth weights less than 1,500 gm. J Pediatr 1978;92:529-34.
  2. Waites KB, Rudd PT, Crouse DT et al. Chronic Ureaplasma Urealyticum and Mycoplasma Hominis infections of central nervous system in preterm infants Lancet 1988;9:17-21.
  3. Waites KB, Duffy LN, Crouse DT et al. Mycoplasma infections of cerebrospinal fluid in newborn infants from a community hospital population. Pediatr Infect Dis J 1990;9:241-5.
  4. Valencia GB, Banzon F, Cummings M et al. Mycoplasma Hominis and Urea-plasma Urealyticum in neonates with suspected infection. Pediatr Infect Dis J 1993;12:571-3.
  5. Likitnukul S, Kusmiesz H, Nelson JD et al. Role of genital mycoplasmas in young with suspected sepsis J Pediatr 1986;109:971-4.