Skip to main content

Neurologiske symptomer som bivirkning af infliximab

Anna C.K.M. Bebe1, Kirstine Moll Harboe2 & Camilla Nøjgaard3 1) Medicinsk Afdeling I, Bispebjerg Hospital 2) Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital 3) Medicinsk Afdeling, Helsingør Hospital

28. sep. 2012
5 min.

Infliximab blev i 2006 godkendt til behandling af plaquepsoriasis hos voksne patienter ved intolerans over for eller manglende respons på anden systemisk behandling [1]. Infliximab er et immunglobulin G1-antistof, der inaktiverer tumornekrosefaktor (TNF)-α og har immunsupprimerende effekt. Behandlingen gives som infusion 5 mg/kg, gentaget efter to og otte uger og derefter hver ottende uge. Behandlingen er meget effektiv og giver fuldt respons hos op til 90% af patienterne [2].

De hyppigste bivirkninger af infliximab er hovedpine, kvalme, øvre luftvejs-infektion og infusionsrelaterede reaktioner. Derudover er der beskrevet en bred vifte af mere eller mindre sjældne bivirkninger, herunder reaktivering af infektioner og autoimmune tilstande (Tabel 1 ).

SYGEHISTORIE

En 32-årig mand blev indlagt pga. muskelsmerter og nedsat muskelkraft i over- og underekstremiteter. To uger før indlæggelsen havde patienten fået første behandling med infliximab 500 mg givet intravenøst mod plaquepsoriasis med god effekt. Psoriasis area and severity index -score var ved ordinationen 3,7. En uge før infliximabbehandlingen havde man påbegyndt behandling med isoniazid 300 mg og pyridoxin 60 mg på mistanke om latent tuberkulose (positiv Quantiferontest). Derudover fik han 15 mg methotrexat og 5 mg folinsyre ugentligt.

To uger efter den første infliximabbehandling fik patienten nedsat muskelkraft i højre hånd, derefter fik han smerter i højre lyske og nedsat muskelkraft i højre underekstremitet. Han havde i dagene forinden haft følgende symptomer: hovedpine, almen svækkelse, svedeture, halssmerter, krampelignende smerter i begge hænder og iridocyklitis. En uge efter symptomdebut var alle ekstremiteter afficeret, og patienten blev indlagt på medicinsk afdeling.

Ovenstående ledte til følgende tentative diagnoser: bivirkning af infliximab i form af demyelinisering, Guillain-Barrés syndrom eller infektion.

Blodprøver viste let leukocytose: 10,3 mia. leukocytter/l, (7,64 mia. neutrofile/l), C-reaktivt protein (CRP) 58 mg/l. Forgiftningsprøver og undersøgelse af kreatinkinaseniveau viste normale forhold. Røntgenundersøgelse af thorax, elektrokardiografi og magnetisk resonans-skanning af cerebrum viste ligeledes normale forhold. En neurologisk undersøgelse viste bilateral supranukleært fordelt kraftnedsættelse og bevarede reflekser. Undersøgelsen gav ikke umiddelbart mistanke om intranukleær eller neuropatisk påvirkning ej heller om akut inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (Guillain-Barrés syndrom). Lumbalpunktur viste 11 leukocytter (to neutrofile), spinalproteinniveau var 0,47 g/l glukoseniveau var 3,0 mmol/l, og der var negativt resultat for spinal- Cytomegalovirus , borreliose og syfilis.

På grund af resultatet af lumbalpunkturen blev patienten overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling, hvor han blev udskrevet efter bedring af symptomerne, omend stadig med en CRP-forhøjelse på 60-70 mg/l og sænkningsreaktion på 41 mm/t. Ved neurologisk undersøgelse tre uger senere blev der konstateret fuld remission af alle symptomer.

Der blev ikke fundet en entydig diagnose på patientens symptomer, men da neurologiske symptomer tidligere er beskrevet som bivirkning af TNF-α-hæmmere, var det en mulig forklaring. Ved efterfølgende kontrol i dermatologisk ambulatorium havde patienten recidiv af psoriasis, og der blev iværksat lokalbehandling.

DISKUSSION

Infliximabrelaterede demyeliniseringsforstyrrelser, der minder om dissemineret sklerose, er beskrevet i litteraturen i mindst 27 tilfælde, hvoraf de fleste patienter var i behandling pga. reumatoid artritis [3]. Symptomerne er beskrevet som opstået 3-17 måneder efter behandlingsstart, typisk efter flere behandlinger og oftest reversible. Der er dog beskrevet irreversibelt synstab som følge af opticusneuropati efter infliximabbehandling [4]. Perifer neuropati er beskrevet efter hhv. sjette og fjerde infliximabinfusion hos to patienter, der var i behandling med infliximab mod plaquepsoriasis [5]. Demyeliniseringsforstyrrelser er i produktresume for Remicade (infliximab) angivet som en »ikke almindelig« bivirkning (hyppighed 0,1-1%) [1]. Ifølge Lægemiddelstyrelsen var der pr. 6. juni 2011 i alt modtaget 1.299 bivirkningsindberetninger om TNF-α-hæmmerne (Remicade, Enbrel, Humira, Cimzia, Simponi), heraf 250 med neurologiske eller oftalmologiske symptomer.

Infliximab er et effektivt og generelt veltålt immunsuppressivt lægemiddel, men patienter og læger bør være opmærksomme på nyopståede neurologiske symptomer, der kan være en bivirkning af behandlingen. Patienterne bør ved behandlingsstart informeres om risikoen for blivende neurologiske symptomer, herunder synstab.

src="/LF/images_ufl/ufl_bla.gif">
Kirstine Moll Harboe , Stenmaglevej 1, 2700 Brønshøj. E-mail: kmoll@dadlnet.dk

ANTAGET: 7. marts 2012

FØRST PÅ NETTET: 30. april 2012

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

TAKSIGELSE: Nis Kentorp , Dermato-venerologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, takkes for fotografi.

  1. European Medicines Agency. SPC Remicade. 2011. www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Informatio… . (31. okt 2011).
  2. Kamili QU, Miner A, Hapa A et al. Infliximab treatment for psoriasis in 120 patients on therapy for a minimum of one year: a review. J Drugs Dermatol 2011;10:539-44.
  3. Lozeron P, Denier C, Lacroix C et al. Long-term course of demyelinating neuropathies occurring during tumor necrosis factor-alpha-blocker th erapy. Arch Neurol 2009;66:490-7.
  4. Tusscher MP, Jacobs PJ, Busch MJ et al. Bilateral anterior toxic optic neuropathy and the use of infliximab. BMJ 2003;326:579.
  5. Eguren C, Diaz LB, Dauden E et al. Peripheral neuropathy in two patients with psoriasis in treatment with infliximab. Muscle Nerve 2009;40:488-9.

Summary

Summary Neurological symptoms following infusion of infliximab Ugeskr Læger 2012;174(40):2388-2390 Infliximab is indicated for treatment of plaque psoriasis when traditional systemic therapy is inadequate or inappropriate. The treatment is efficient but also carries a risk of serious adverse drug events. We describe a case of neurological symptoms following the first infusion of infliximab in a patient treated for plaque psoriasis. The patient fully recovered after sensation of the therapy. We believe the symptoms could be related to infliximab and stress the importance of thorough information of patients treated with tumour necrosis factor-á-inhibitors, also about the risk of serious adverse events.

Referencer

  1. European Medicines Agency. SPC Remicade. 2011. www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000240/WC500050888.pdf . (31. okt 2011).
  2. Kamili QU, Miner A, Hapa A et al. Infliximab treatment for psoriasis in 120 patients on therapy for a minimum of one year: a review. J Drugs Dermatol 2011;10:539-44.
  3. Lozeron P, Denier C, Lacroix C et al. Long-term course of demyelinating neuropathies occurring during tumor necrosis factor-alpha-blocker therapy. Arch Neurol 2009;66:490-7.
  4. Tusscher MP, Jacobs PJ, Busch MJ et al. Bilateral anterior toxic optic neuropathy and the use of infliximab. BMJ 2003;326:579.
  5. Eguren C, Diaz LB, Dauden E et al. Peripheral neuropathy in two patients with psoriasis in treatment with infliximab. Muscle Nerve 2009;40:488-9.