Skip to main content

Ny behandling af transthyretin kardial amyloidose

Transthyretinamyloidose kan føre til hjertesygdom. Et nyt studie undersøger et nyt lægemiddel, patisiran, som hæmmer dannelsen af transthyretin i leveren.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

16. nov. 2023
2 min.

Transthyretinamyloidose kan medføre svær kardiomyopati. Et defekt transthyretinprotein aflejres over år i kroppens organer, herunder hjertemuskulaturen. Et nyt lægemiddel baseret på RNA-interferens er målrettet mod leverens produktion af proteinet for at sænke mængden af transthyretinproduktion og dermed aflejring. Et nyt fase III-studie har undersøgt lægemidlet over et år.

Professor, overlæge Peter Riis Hansen, Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette placebokontrollerede forsøg havde dansk deltagelse, og man fandt hos 360 patienter med amyloid transthyretinkardiomyopati (ATTR-KM), at behandling hver tredje uge med i.v. infusion af patisiran i løbet af et år medførte hæmmet sygdomsprogression med nedsat fald i fysisk kapacitet og øget livskvalitet. Et sekundært kombineret klinisk endepunkt inkl. mortalitet var akkurat ikke signifikant. Trods fremskridt ved noninvasiv diagnostik ved hjerteoptagelse af 99mTc-mærkede bifosfonater (anvendt ved knoglescintigrafi) og farmakologisk hæmning af tranthyretinamyloiddannelsen, forbliver ATTR-KM underdiagnosticeret, invaliderende, progressiv og fatal. Tafamidis, som stabiliserer transthyretintetrameren (hvorved dannelse af de amyloidogene monomerer hæmmes), blev i EU 2011 godkendt til ATTR-polyneuropati og i 2020 til ATTR-KM, men pga. prisen og usikkerhed om effektstørrelsen ved ATTR-KM anbefaler Medicinrådet alene tafamidis til patienter med arvelig ATTR-KM som er i NYHA-klasse I-II. Genetisk hæmning af transthyretindannelsen ved RNA-interferens (patisiran og vutrisiran) og antisense-oligonukleotid (inotersen) er også godkendt til arvelig ATTR-polyneuropati (med eller uden KM). Den nu publicerede undersøgelse med patisiran gav forventning til en markedsgodkendelse, men FDA vendte i oktober 2023 tomlen nedad pga. usikkerhed om relevansen af den kliniske effekt. Naturligvis stopper udviklingen ikke her, og i 2024 ventes resultater af fase III-forsøg med vutrisiran ved ATTR-KM, ligesom præliminære resultater med CRISPR-baseret geneditering giver løfter om fremtidig definitiv terapi.

Interessekonflikter ingen.