Skip to main content

Nye tiltag pga. stor tilgang af videnskabelige artikler til Ugeskrift for Læger

Jacob Rosenberg, Thomas Benfield, Ismail Gögenur, Ida Hageman, Peter Lange, Frans Waldorff & Siri Vinther

Ugeskr Læger 2014;176:V66828

27. okt. 2014
3 min.

Ugeskrift for Læger modtager et stigende antal videnskabelige manuskripter til vurdering. Det er som udgangspunkt glædeligt, ikke mindst fordi manuskripterne generelt er af høj kvalitet, men af økonomiske og pladsmæssige hensyn nødvendiggør det en række ændringer. Disse ændringer omhandler dels proceduren ved indsendelse af et manuskript, dels antallet og typen af artikler, som Ugeskriftet fremover kan publicere.

Den primære konsekvens af det stigende antal indsendte manuskripter er, at vi fremover må acceptere færre til publicering. Der er principielt to måder at sortere i de indsendte manuskripter på. Den ene er at lade indsendte manuskripter gennemgå traditionelt peer review og derefter lade en vis andel afvise. Den anden model er, at man som forfatter indsender en forespørgsel til redaktionen, inden selve manuskriptet skrives og indsendes. Ugeskriftet har valgt
at indføre den sidste model for statusartikler og kasuistikker. Vi gør dette for at spare forfatterne for unødigt arbejde med at udfærdige et dansksproget manuskript, som efterfølgende kan blive afvist. Vi ved, at det kan være vanskeligt at få afviste manuskripter publiceret andetsteds, især fordi der ikke findes dansksprogede alternativer til Ugeskriftet [1].

Fra nytår indfører Ugeskriftet derfor, at man som forfatter til enten en statusartikel eller kasuistik skal indsende en forespørgsel, hvor formålet med artiklen tydeligt fremgår. Forespørgslen indsendes iht. anvisningen i manuskriptvejledningen på Ugeskriftet.dk. Forespørgslen gennemgås af redaktionen, som afgør, hvorvidt titlen/emnet kan godkendes foreløbigt. Hvis dette er tilfældet, vil den korresponderende forfatter få besked om, at skriveprocessen kan gå i gang, og at vi inden for tre måneder forventer at modtage et færdigt manuskript. Det færdige manuskript vil derefter blive sendt til eksternt peer review. Potentielle forfattere vil således ikke blive belastet af unødigt arbejde. Det er vigtigt at understrege, at en forhåndsgodkendelse ikke er en godkendelse af den endelige artikel til publicering, men kun til indsendelse. Artiklen kan stadig afvises før eller efter peer review.

For at reducere antallet af artikler vil Ugeskriftet foreløbig i 2015 ikke modtage udviklingsartikler og gennemgange af Cochrane-reviews. En del udviklingsartikler har indeholdt originaldata og kan fremover med fordel publiceres som originalartikler i Danish Medical Journal. Hvis der ikke indgår originale data, kan budskabet ofte sammenskrives til en replik, som kan publiceres i Ugeskriftet. For Cochrane-reviews har vi hidtil publiceret det originale abstrakt sammen med en dansk perspektivering. Fremover vil vi med mellemrum invitere udvalgte eksperter til at forfatte en lederartikel, som tager udgangspunkt i et aktuelt Cochrane-review. Som hidtil vil vi også udvælge nogle af de nye Cochrane-reviews til omtale blandt de medicinske nyheder.

Ovennævnte tiltag er nødvendige, men ikke tilstrækkelige til også at mindske antallet af artikler, som allerede er antaget, men som endnu ikke har fået plads i den trykte udgave af Ugeskriftet. En stor del af de artikler, som afventer publicering i det trykte tidsskrift, er kasuistikker, og vi har derfor besluttet at netpublicere en række kasuistiknumre over det næste halve år. Således vil mange af de ventende kasuistikker ikke blive publiceret i det trykte tidsskrift, men kan findes på Ugeskriftet.dk under »arkiv«. Der vil blive tale om regelret netpublicering, hvilket betyder, at artiklerne vil blive fuldt indekserede i PubMed.
Et andet tiltag, der skal nedbringe antallet af artikler, som afventer publicering i det trykte tidsskrift, er, at vi midlertidigt ophører med at udgive temanumre. Disse er hidtil udkommet omkring otte gange årligt og har krævet ca. 30% af det samlede årlige sidetal, som vi har til rådighed i den videnskabelige del af tidsskriftet. En pause vil således også frigøre en del plads til allerede antagne artikler.

Med disse tiltag vil Ugeskriftet sikre hurtigere publikation af accepterede artikler, samt nedsætte
tiden for at artikler kan bringes på tryk.

Korrespondance:
Jacob Rosenberg,
Gastroenheden,
Kirurgisk Sektion,
Herlev Hospital, 2730 Herlev. E-mail: jacob.rosenberg@dadlnet.dk

Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med lederen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Vinther S, Rosenberg J. Fate of manuscripts rejected by a non-english-language general medical journal: a retrospective cohort study. BMJ Open 2011;1:
    e000147.