Skip to main content

Obstetric controversies and neonatal morbidity - a cohort study

Læge Anne Kirkeby Hansen: Forf.s adresse: Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus N. E-mail: akh@ki.au.dk Forsvaret finder sted den 26. juni 2008, kl. 14.00, Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, Århus. Bedømmere: Gorm Greisen, Morten Hedegaard og Svend Juul. Vejledere: Tine Brink Henriksen, Niels Uldbjerg og Kirsten Wisborg.

20. jun. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby.

Afhandlingens formål har været at belyse mulige konsekvenser for nyfødte af elektivt sectio, epidural smertelindring under fødsel og fødselstidspunkt i forbindelse med fødsel efter 40 fulde uger. Disse dele af den obstetriske praksis er kontroversielle blandt andet på grund af den stigende brug af elektivt sectio og epidural smertelindring, og for de postterme graviditeters vedkommende på grund af den fortsatte debat om den optimale håndtering af graviditeter efter fulde 40 uger.

I hvilket omfang disse obstetriske problemstillinger har betydning for den neonatale morbiditet, vides ikke med sikkerhed, og dette ønskes derfor undersøgt.

Ovenstående problemstillinger belyses i afhandlingen i tre kohortestudier baseret på prospektivt indsamlede data fra Den Århusianske Fødselskohorte.

Elektivt sectio: Vi fandt, at mature børn født ved elektivt sectio havde 2-4 gange øget risiko for respiratorisk morbiditet sammenlignet med børn født ved intenderet vaginal fødsel i samme gestationsuge, samt at den øgede risiko mindskedes med stigende gestationsalder. På baggrund af undersøgelsens resultater kan det således anbefales, at elektivt sectio, så vidt muligt, ikke udføres før uge 39+0.

Epidural analgesi: Vi fandt, at fødende med epidural blokade havde cirka 20 gange øget risiko for at udvikle feber under fødslen, og at nyfødte af mødre med feber under epidural blokade havde øget risiko for neonatal infektion. Børn af fødende, der ikke udviklede feber under epidural blokade fandtes at have øget risiko for neonatal indlæggelse og antibiotikabehandling og muligvis også for kramper i neonatalperioden.

Graviditeter over 40 fulde uger: For børn født efter fulde 40 uger fandtes en stigende risiko for neonatal indlæggelse med stigende gestationsalder, uanset om fødslen var spontant startende eller igangsat. Desuden tydede undersøgelsens resultater på, at nyfødte havde større risiko for indlæggelse, hvis graviditeten fik lov at fortsætte i uge 41+ og 42+, end hvis fødslen blev igangsat i disse uger, selvom den påviste øgede risiko var begrænset og ikke statistisk signifikant, og derfor moderat set fra en klinisk synsvinkel.

Valg af forløsningsform, smertestillende behandling og forløsningstidspunkt ved graviditeter efter 40 fulde uger synes således at kunne have betydning for nyfødtes risiko for sygdom, og formidling af denne information til gravide, der skal træffe valg om ovenstående faktorer, kan derfor anbefales forud for et informeret valg.