Skip to main content

Ocrelizumab kan forhale progressionen af multipel sklerose

Patienter med den primære progressive multiple sklerose, som fik det monoklonale antistof rettet mod B- celler, ocrelizumab, oplevede langsommere progression af sygdommen bedømt klinisk og ved MR-skanning.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

20. jan. 2017
2 min.

Multipel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk demyeliniserende sygdom, som typisk viser sig ved gentagne episoder af neurologiske udfald fra forskellige dele af centralnervesystemet. Omkring 85% af patienterne debuterer med atakker, hvor de neurologiske symptomer udvikler sig over timer til dage og remitterer over uger til måneder. Til disse patienter kan man i dag tilbyde behandling med mere end ti forskellige sygdomsmodificerende lægemidler, som reducerer attakfrekvensen. De fleste af disse patienter overgår efter 10-12 år i en sekundær progressiv fase af sygdommen, hvor der i dag ikke findes effektive behandlinger. Det gør der heller ikke til de ca. 15% af patienterne, der debuterer med primær progressiv MS (PPMS), hvor symptomerne progredierer ubønhørligt fra starten af sygdommen. En ny undersøgelse af det monoklonale antistof ocrelizumab, som er rettet mod de B-lymfocytter, der er involveret i sygdomsprocesserne, er netop blevet publiceret i New England Journal of Medicine. Blandt ca. 700 patienter med PPMS kunne man for første gang vise en langsommere progression af sygdommen sammenlignet med placebo. Professor Per Soelberg Sørensen, Rigshospitalet, kommenterer: »Resultaterne er opmuntrende, idet ocrelizumab er den første behandling med effekt på PPMS. Risikoen for sygdomsprogression reduceredes med 24% (p = 0,03), ligesom der fandtes statistisk signifikant positiv virkning på andre effektmål. Selvom behandlingseffekten må betegnes moderat, og patienter med fremskreden PPMS næppe vil kunne behandles effektivt med ocrelizumab, vil en gruppe PPMS-patienter for første gang kunne tilbydes en terapi med effekt på sygdomsprogressionen. Herudover viser erfaringen, at den første behandling med effekt på en sygdom stimulerer udviklingen af andre, ofte mere effektive, lægemidler, og adskillige præparater til behandling af progressiv MS er allerede under afprøvning. Det er specielt den progressive fase af MS, der medfører invaliditet og erhvervsevnetab, og en effektiv behandling af progressiv MS vil have stor betydning for både patienter med MS og samfundsøkonomien«.

Montalban X, Hauser SL, Kappos L et al. Ocrelizumab versus placebo in primary progressive multiple sclerosis. New Engl J Med, 21. dec 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: PSS er medlem af advisory board for Merck, TEVA, Novartis, Sanofi-aventis/Genzyme og Biogen, og medlem af independent data monitoring board for TEVA og Novartis. Har holdt foredrag for Merck, Novartis, Sanofi-aventis/Genzyme og Biogen.