Skip to main content

Øsofageal vaskulær ektasi hos en patient med anæmi

Vera Crone & Lasse Bremholm

Se flere detaljer

22. maj 2017
03 min

Blødningsanæmi udgående fra gastrointestinalkanalen er en hyppig indlæggelsesårsag. I sjældne tilfælde kan anæmien skyldes gastrisk antral vaskulær ektasi (GAVE).

GAVE er associeret med portal hypertension, cirrose og autoimmune sygdomme, men patogenesen er fortsat ukendt [1, 2]. I denne kasuistik beskrives en sygehistorie, hvor patienten ud over GAVE-forandringer også havde øsofageale vaskulære ektasier (EVE), hvilket er en yderst sjælden tilstand, som kun er beskrevet få gange tidligere.

SYGEHISTORIE

En 83-årig mand, der tidligere havde fået diagnosticeret GAVE-forandringer, blev indlagt pga. anæmi og melæna. Ved indlæggelsen blev der målt et hæmoglobin (hgb)-niveau på 3,6 mmol/l, hvilket blev tolket som blødningsanæmi (Tabel 1). Han blev optransfunderet til et hgb-niveau på 5,1 mmol/l og indlagt til observation. Ved indlæggelse var der ikke mistanke om aktiv blødning. Diagnostisk gastroskopi blev planlagt og udført. Her fandt man, ud over de kendte GAVE-forandringer, at øsofagus 25 cm fra tandrækken til den gastroøsofageale overgang var præget af svære EVE-for-andringer, og under disse var 3-4 grad II-varicestammer uden friske blødningsstigmata (video). Det blev vurderet, at ovennævnte fund var årsag til patientens anæmi. Der blev ikke udført endoskopisk behandling af EVE-forandringerne (pga. de underliggende varicer) under indlæggelsen. Patienten var tidligere blevet udredt for årsagen til GAVE-forandringerne, uden at en definitiv årsag blev identificeret.

Pga. de nyopdagede varicer og EVE-forandringer blev patienten under indlæggelsen udredt for portal hypertension. Der blev foretaget ultralydskanning af abdomen, hvor man fandt ascites og butrandet lever. Efter yderligere udredning blev det vurderet, at forværringen i portal hypertension skyldtes portatrombose, og der blev påbegyndt behandling med uselektive betablokkere.

Der forekom ikke yderligere fald i hgb-niveau, og patienten blev udskrevet til ambulant opfølgning. Han blev efterfølgende genindlagt flere gange med transfusionskrævende anæmi, hvorfor han blev gastroskoperet med ligering af en enkelt varicestamme. Termisk behandling af GAVE-forandringerne blev planlagt, og den medicinske behandling af EVE-forandringerne, i form af uselektiv betablokade, fortsatte.

DISKUSSION

I denne kasuistik beskrives EVE- sammen med GAVE-forandringer som årsag til anæmi. GAVE er årsag til op mod 4% af øvre ikkevaricebetingede blødninger [1]. EVE er kun beskrevet få gange før, og incidensen er derfor endnu ikke kendt. EVE er tidligere beskrevet at være associeret med Fabrys sygdom [3] og med Barretts øsofagitis [2].

Hos patienten i sygehistorien blev EVE-forandrin-gerne behandlet med uselektiv betablokade, og ved akut behov kan man overveje samme behandlingsmodaliteter, som anvendes ved GAVE, for eksempel argonbeaming [4].

Angiodysplastiske forandringer er sjældne i øsofagus og er beskrevet hyppigere hos patienter med nyresvigt, von Willebrands sygdom, aortastenose, cirrose og lungesygdom, uden at der dog er fundet en sikker sammenhæng [3]. Patienten i sygehistorien havde ingen af de ovennævnte sygdomme. Forandringerne i øsofagus var ikke beskrevet ved de tidligere gastroskopier, ligesom varicerne ikke var beskrevet tidligere, hvorfor man må formode at EVE-forandringerne er opstået sekundært til den nyopdagede portale trombose. EVE-forandringer kan således være en sjælden årsag til blødningsanæmi.

Korrespondance: Vera Crone. E-mail: veracrone@gmail.com

Antaget: 16. marts 2017

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 22. maj 2017

Interessekonflikter: ingen.

Summary

Oesophageal vascular ectasia in a patient with anaemia

This case report describes the findings of oesophageal vascular ectasia (OVE) in a patient with known gastric antral vascular ectasia, who presented with anaemia. OVE is a very rare endoscopic finding and therefore a diagnostic chall-enge. An 85-year-old male was admitted due to anaemia. He went through a gastroscopic examination where severe OVE changes were seen, along with newfound oesophageal varices. There was no need for treating the OVE, but the findings coupled with the knowledge of the varices led to the diagnosis of portal thrombosis.

Referencer

LITTERATUR

  1. Nguyen H, Le C, Nguyen H. Gastric antral vascular ectasia (watermelon stomach) – an enigmatic and often-overlooked cause of gastrointestinal bleeding in the elderly. Perm J 2009;13:46-9.

  2. Khanna S, Arora AS, Topazian MD. Esophageal vascular ectasia. Endoscopy 2011;43(suppl 2):2009:UCTN:E281.

  3. Okano H, Shiraki K, Tsuneoka K et al. Esophageal vascular ectasia associated with Fabry’s disease. Gastrointest Endosc 2001;53125-6.

  4. Rosenfeld G, Enns R. Argon photocoagulation in the treatment of gastric antral vascular ectasia and radiation proctitis. Can J Gastroenterol 2009;23:801-4.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen