Skip to main content

Økonomiske interessekonflikter kan påvirke vurderingen af neuraminidasehæmmere

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

22. jan. 2015
2 min.

Neuraminidasehæmmere (NAIs, f.eks. oseltamivir) er indiceret til forebyggelse og behandling af influenza. Den kliniske effekt er imidlertid usikker, og systematiske reviews ang. NAIs varierer betragteligt, hvad angår konklusioner og anbefalinger. Formålet med denne analyse var at undersøge, hvorvidt disse variationer kunne være influeret af industrisponsorering samt økonomiske interessekonflikter (COIs) hos reviewforfattere.
I analysen indgik 26 systematiske reviews, som omhandlede NAIs til enten forebyggelse eller behandling af influenza. På blindet vis blev disse reviews vurderet med hensyn til evidenssyntese og -præsentation, herunder om anvendelse af NAIs blev vurderet som ”favorabel” eller det modsatte. Herefter indhentede man oplysninger om sponsorforhold og eventuelle økonomiske COIs.
De 26 reviews indeholdt i alt 37 individuelle vurderinger, hvor konklusionen i 12/37 (32%) tilfælde lød, at brug af NAIs var favorabel. Økonomiske COIs blev identificeret for 8/37 (22%) vurderinger; syv af disse (88%) anbefalede brug af NAIs. For de vurderinger, hvor der ikke blev fundet COIs, var der tilsvarende 5/29 (17%), som anså brug af NAIs for at være favorabel. Relativt flere reviewforfattere uden COIs udtalte sig om risikoen for publikationsbias (15/19 vs. 1/7), samt hvorvidt primærstudier var industrifinansierede (8/19 vs. 0/7). Det kunne ikke umiddelbart vurderes, i hvilken grad forskellige typer bias influerede på reviewresultater og -anbefalinger. Dette skyldtes dels begrænset dataadgang, dels store variationer i inkluderede primærstudiers design og effektmål.
Læge Andreas Lundh, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, kommenterer: ”Studiets konklusioner stemmer overens med tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem interessekonflikter og konklusioner i systematiske oversigtsartikler. Studiet er dog hæmmet af, at to forfattergrupper fra hver deres lejre står bag størstedelen af oversigtsartiklerne, og at deres vurdering af bias i de industrifinansierede lodtrækningsforsøg er forskellig. Uafhængige lodtrækningsforsøg er nødvendige for at skabe bedre evidens på området”.

Dunn AG, Arachi D, Hudgins J et al. Financial conflicts of interest and conclusions about neuraminidase inhibitors for influenza: an analysis of systematic reviews. Ann Intern Med 2014;161:513-8.

Interessekonflikter: ingen.