Skip to main content

Optimal tilførsel af kalorier og protein ved respiratorkrævende shock

Relativ kalorie- og proteinrestriktion sammenlignet med standardsubstitution førte til samme overlevelse, men var associeret til hurtigere restitution og færre gastrointestinale bivirkninger.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Peter Lange, plange@dadl.dk

29. aug. 2023
2 min.

I et nyt fransk randomiseret multicenterstudie, som inkluderer over 3.000 intensivpatienter med shock med behov for respiratorbehandling og inotropistøtte, sammenlignes effekten af restriktiv ernæringsbehandling (6 kcal/kg/døgn samt 0,2-0,4 g protein/kg/døgn) med standardbehandling (25 kcal/kg/døgn samt 1,0-1,3 g protein/kg/døgn) i de første syv dage af opholdet på intensivafdelingen. Forfatterne rapporterer samme 90-dagesmortalitet i de to grupper. Gruppen med den mere restriktive ernæringssubstitution kunne dog udskrives tidligere fra intensivafdelingen (efter otte dage versus efter ni dage) og havde en signifikant lavere forekomst af kvalme, diarré, tarmiskæmi og leverpåvirkning.

Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor Mette Krag Vogelius, Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus, kommenterer: »Det franske forsøg er det første store forsøg, der sammenligner restriktiv kalorieindgift med standardindgift den første uge af kritisk sygdom. Forsøget er pragmatisk og overordnet set velgennemført med deltagelse af 61 franske intensivafdelinger. Patientpopulationen, der inkluderes, er svært kritisk syge med en høj mortalitet og derfor repræsentativ. Det lykkes at ramme ernæringsmålet i begge grupper, og omkring to tredjedele af patienterne bliver enteralt ernærede. Forsøget har dog sine begrænsninger herunder analyse af adskillige sekundære outcomes (n = 21) uden justering for analyse af multiple outcomes med risiko for tilfældige fund. Samtidig er de signifikante forskelle mellem grupperne små, og selvom der i vid udstrækning er tale om patientrelevante outcomes, kan den kliniske relevans af de små forskelle diskuteres. Overordnet set må man dog sige, at alle de fundne forskelle er til fordel for en restriktiv tilgang til ernæring den første uge af kritisk sygdom og understøtter dermed tidligere studier, der peger i retning af, at det er sikkert, og måske endda gavnligt, at være tilbageholdende med kalorier og protein i den akutte fase«.

Interessekonflikter ingen.