Skip to main content

Patient evaluation in general practice - methodological aspects, influence of patient and GP characteristics and the GPs' experiences with the evaluations

Læge Hanne Nørgaard Heje: Forf.s adresse: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. E-mail: hh@alm.au.dk Forsvaret finder sted den 24. maj 2006, kl. 14.00, Samfundsmedicinsk Auditorium, Bygning 1262, Aarhus Universitet. Bedømmere: Per Hjortdal , Norge, prof., mag.scient.soc. Bjørn Holstein og Per Fink. Vejledere: Peter Vedsted og Frede Olesen .

22. maj 2006
2 min.

Projektet bag ph.d.-afhandlingen havde til formål at undersøge betydningen af karakteristika hos patienter, læger og praksis for patienters evalueringer af deres praktiserende læge, lægernes oplevelse og selvoplevede udbytte af deres patienters evaluering samt betydningen af anvendelsen af forskellige metoder til indhentning af patientevalueringerne.

Projektet blev gennemført ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, i samarbejde med de lokale kvalitetsudviklingsudvalg som en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt patienter tilmeldt de deltagende praktiserende læger. Patienterne besvarede et internationalt standardspørgeskema til evaluering af 23 aspekter af praksis, og lægerne modtog efterfølgende resultatet af egne patienters evalueringer.

I alt deltog 597 læger fra 12 amter/sygehuskommuner. 48.530 patienters besvarelser indgik i analyserne, der viste, at evalueringen af lægerne var associeret til patienternes alder, lægeforbrug og helbred. Variationer i evalueringerne af lægernes empati og færdigheder var associeret til lægens alder og arbejdstid, mens variationer i evalueringerne af tilgængeligheden var associeret til antallet af medarbejdere i praksis og antallet af tilmeldte patienter. Tilgængeligheden i solopraksis blev oplevet som bedre end i andre typer praksis.

77% af lægerne oplevede et udbytte af patientevalueringerne, der hos 61% afstedkom ændringer i praksis. 82% ville anbefale en kollega at gennemføre en patientevaluering.

Resultaterne vil kunne anvendes ved fremtidig kvalitetsudvikling af almen praksis. Der mangler dog fortsat viden om hensigtsmæssig og systematisk implementering af de individuelle evalueringsresultater i praksis.