Skip to main content

Prednisolon til patienter med eksacerbation i KOL

Et dansk multicenterstudie viser, at patienter med eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom og få eosinofile celler kan afkorte prednisolonkuren

Redigeret af Peter Lange,plange@dadlnet.dk

6. jul. 2019
2 min.

Eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en af de hyppigste årsager til akut hospitalsindlæggelse. Standardbehandling omfatter blandt andet kortikosteroid, som typisk gives i fem dage. I et nyt dansk multicenterstudie undersøges det, om patienter, som på dag 2-5 af eksacerbationen ikke har tegn på betydende eosinofili i blodet, kan undvære prednisolon. Studiet inkluderer 318 patienter, som er indlagt med eksacebation i KOL. Patienterne blev randomiseret til en »standardgruppe« og en »eosinofil-guidet gruppe«. Alle patienter fik på indlæggelsesdagen en i.v. bolus af 80 mg metylprednisolon, men mens standardgruppen fortsatte med prednisolon på dag 2-5, fik den eosinofilguidede gruppe kun prednisolon (37,5 mg daglig), hvis dagens eosinofile var over 0,3 celler9/l. Dette resulterede i en medianbehandlingstid på to dage. Studiets effektparametre, som blandt andet omfattede overlevelse, indlæggelsestid og risiko for recidiv i de første 30 dage var ikke signifikant forskellige mellem de to grupper.

Klinisk lektor overlæge Ulla Weinreich, Ålborg Universitetshospital, kommenterer: »Der her tale om et veldesignet og velgennemført studie, som fokuserer på et relevant spørgsmål i lyset af, at tidligere undersøgelser af patienter med stabil KOL har vist en bedre effekt af kortikosteroider i gruppen med eosinofili i blod på over 0,3 celler9/l. Foruden noninferioritet viste studiet også signifikant bedre diabeteskontrol i den eosinofiliguidede gruppe. Studiet har dog en lav inklusionsrate på 25%, hvis man undlader at medregne gengangere, og dette kan påvirke generaliserbarheden. Endvidere bemærker man, at trods randomisering havde ingen af patienterne i kontrolgruppen eosinofile > 0,3 celler9/l ved inklusion og dermed burde ingen af patienterne i henhold til studiets hypotese have haft steroid, hvilket også kan påvirke studiets resultat. Sluttelig har studiet ikke power til at belyse genindlæggelse og andre sekundære endemål, og derfor bør man gennemføre længerevarende studier, som også bør belyse langtidseffekten på mortalitet og udvikling af bivirkninger til steroidbehandling over tid«.

Sivapalan P, Lapperre TS, Janner J et al. Eosinophil-guided corticosteroid therapy in patients admitted to hospital with COPD exacerbation (CORTICO-COP): a multicentre, randomised, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet Respir Med 20. maj 2019.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen