Skip to main content

Procalcitonin kan forbedre antibiotisk behandling af nedre luftvejsinfektioner

Procalcitoninguidet antibiotisk behandling reducerer antallet af antibiotikakure uden at sætte sikkerheden over styr.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

13. feb. 2018
2 min.

Nedre luftvejs-infektioner er blandt de hyppigste årsager til henvendelse til almen praksis og sygehuse. Mange af dem skyldes virus, men behandles alligevel med antibiotika, da det i den kliniske situation kan være svært at afgøre, om ens patient har en viral eller en bakteriel infektion. Procalcitonin (PCT) er en biomarkører, som potentielt kan sandsynliggøre, om det drejer sig om en bakteriel infektion. Stoffet er et forstadie til hormonet calcitonin, men produceres også i en række andre celler som respons på infektioner med bakterier, svampe og parasitter, men ikke ved virusinfektioner. I et nyt systematisk review baseret på 26 randomiserede undersøgelser med næsten 7.000 patienter konkluderes det, at procalcitonin-guidet antibiotisk behandling reducerer antallet af antibiotikakure og faktisk er associeret med en bedre overlevelse, formentlig på grund af færre tilfælde af Clostridium difficile-kolitis.

Overlæge Bjarne Ørskov Lindhardt, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet, kommenterer: »Der er en lang række lokale, regionale og nationale initiativer i gang for at reducere forbruget af antibiotika og vi fik sågar sidste sommer en ’National handlingsplan for antibiotika til mennesker – tre målbare mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020’. Behandling af luftvejsinfektioner er et område, hvor der er et stort forbrug af antibiotika. Der er rigtig mange gode kliniske vejledninger og anbefalinger til, hvornår man starter, og hvornår man stopper behandlingen. Men det ville også være rart med noget lidt mere mekanistisk hjælp hertil. Brug af PCT-vejledt behandling har vist sig at kunne reducere antibiotikaforbruget ved luftvejsinfektioner. Der er lavet mange undersøgelser, der viser dette. Siden er der også lavet metananalyser – vi publicerede et i DMJ for nogle år siden – og et Cochrane-review, der bekræfter dette. Nu er der så også kommet en solid analyse, der viser, at man ikke kun sparer antibiotika, men også reducerer antibiotikarelaterede bivirkninger og mortalitet ved at bruge PCT-vejledt behandling. Tidligere tiders frygt for, at et reduceret antibiotikaforbrug var til patienterne ugunst, synes således at være helt ubegrundet. Der er med andre ord ingen – som i ingen som helst – gode grunde til, at akut PCT-undersøgelse ikke bliver tilgængelig på landets akutte modtageafdelinger i 2018 som hjælp til behandling af akutte luftvejsinfektioner«.

Schuetz P, Wirz Y, Sager R et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Lancet Infect Dis 2018;18:95-107.

Interessekonflikter: ingen.