Skip to main content

Profylakse med tranexamsyre ved kejsersnit

Tranexamsyre ved kejsersnit reducerede ikke fødselskomplikationerne eller behovet for transfusion

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. jun. 2023
2 min.

På verdensplan er post partum-blødning en vigtig årsag til maternelle dødsfald. Tidligere studier har vist, at administration af tranexamsyre til kvinder med pågående obstetrisk blødning nedsætter mortaliteten. I et nyt randomiseret placebokontrolleret studie, som blev gennemført på 31 amerikanske hospitaler og inkluderede 11.000 kvinder, undersøgte man, om profylaktisk infusion af 1 g tranexamsyre givet lige efter afklemning af navlestrengen kunne reducere behovet for transfusion og/eller maternel død. Forfatterne rapporterer ingen forskel mellem tranexamsyre eller placebo mht. blodtab, behov for transfusion (3,6% versus 4,2% i placeboarmen) eller anden intervention.

Professor, overlæge Lone Krebs, Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »I 2022 havde 9,4% af danske fødende en fødselsblødning over 1.000 ml, og ifølge Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler har incidencen været støt stigende gennem de sidste ti år både ved kejsersnit og vaginale fødsler. Hyppigheden var 11,7% ved elektivt og 21,8% ved akut kejsersnit, hvorfor det er meget relevant at undersøge muligheder for forebyggelse. I danske guidelines indgår tranexamsyre som en fast del af behandlingen af fødselsblødning og gives som profylakse til gravide med høj risiko. Det amerikanske studie er velgennemført, og bortset fra at næsten 75% af kvinderne havde et BMI over 30, er populationen sammenlignelig med danske kvinder, der føder ved kejsersnit. Studiet fandt ingen signifikant forskel på de primære udfald. Imidlertid var der en ikkesignifikant tendens til lavere forekomst af blødning over 1.000 ml (7,3% versus 8,0%) blandt kvinder, som fik tranexamsyre, sammenlignet med dem, som fik placebo. Et andet væsentligt resultat er, at der ingen forskel var i de rapporterede »safety outcomes«, som omfattede både arterielle og venøse tromboser. Fremtidige systematiske review vil afklare, om tranxamsyre har en plads som generel blødningsprofylakse ved kejsersnit, men indtil videre er danske guidelines i overensstemmelse med den foreliggende evidens«.

Interessekonflikter Ingen