Skip to main content

Prognosis of inflammatory bowel disease across time and countries

1. reservelæge Tine Jess: Forf.s adresse: Institut for Sygdomsforebyggelse, Øster Søgade 18, 1., DK-1357 København K. E-mail: tj@ipm.regionh.dk Forsvaret fandt sted den 22. april 2008. Opponenter: Finn Diderichsen og Anders Ekbom, Sverige. Forsvarsleder: Flemming Stadil.

25. apr. 2008
2 min.

Doktordisputatsen udgår fra Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Herlev Hospital.

Formålet med nærværende disputats har været at skabe indsigt i prognosen ved de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), Crohns sygdom og colitis ulcerosa, som den har set ud gennem de sidste seks årtier - i Danmark såvel som i andre dele af verden. Disputatsen er baseret på ni epidemiologiske studier og er udført på Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Herlev Sygehus og Mayo Clinic, Minnesota, USA.

Afhandlingen indeholder opfølgning af en populations-baseret kohorte af patienter diagnosticeret med Crohns sygdom i Københavns Amt i perioden 1962-1987 og en tilsvarende kohorte af patienter diagnosticeret med Crohns sygdom eller colitis ulcerosa i Olmsted County, Minnesota, i perioden 1940-2001. Prognostiske resultater fra disse kohorter sammenlignes via systematisk litteraturgennemgang og meta-analyser med resultater fra populationsbaserede kohorter fra resten af verden.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en let forhøjet risiko for kræft i både tyktarm og tyndtarm blandt patienter med Crohns sygdom med lang tids sygdomsvarighed. Nye behandlingsprincipper kan meget vel ændre dette billede. Derimod har patienter med colitis ulcerosa overordnet set samme risiko for at udvikle kræft i tyktarmen som baggrundsbefolkningen både i Danmark og USA, på trods af markant forskellige opfølgningsprincipper i de to lande. Dertil er der kun lille risiko for, at flat low-grade dysplasia (fLGD) - opdaget ved surveillance- koloskopi - udvikler sig til sværere grader af celleforandringer, hvorfor der må sættes spørgsmålstegn ved rigtigheden i at lade denne diagnose føre til kolektomi.

Crohn-patienter har en let forhøjet dødelighed efter lang tids sygdomsvarighed. Dødeligheden kan tilskrives sygdomskomplikationer og kroniske obstruktive lungelidelser (mange Crohn-patienter er rygere). Dødeligheden hos colitis ulcerosa-patienter er overordnet set ikke forskellig fra baggrundsbefolkningens. Dog har undergruppen af nyligt diagnosticerede patienter med udbredt colitis en let øget dødelighed, som modsvares af en reduceret risiko for at dø af lungecancer og muligvis af hjerte-kar-sygdomme blandt andre undergrupper (mange colitis ulcerosa-patienter er ikkerygere).

Således er konklusionen på nærværende disputats, at colitis ulcerosa-patienter har en langtidsprognose, der overordnet set ikke adskiller sig fra baggrundsbefolkningens, mens prog-nosen synes lidt dårligere for patienter med Crohns sygdom. Nylige fremskridt i den medicinske behandling af sidstnævnte sygdom kan meget vel have ændret dette billede. Dette bør undersøges i prospektive populationsbaserede kohortestudier af velbeskrevne nutidige patientforløb. Sådanne studier vil med fordel kunne udføres på den nyoprettede danske Crohn-colitis-database (www.dccd-ibd.dk).